Hyppää sisältöön

Lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle oppivelvollisuuslakia koskevasta hallituksen esityksestä (TAS 459/2020, annettu 5.11.2020)

Tasa-arvovaltuutettu antoi lausuntonsa eduskunnan sivistysvaliokunnalle (HE 173/2020 vp) hallituksen esityksestä eduskunnalle oppivelvollisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että oppivelvollisella olisi perusopetuksen päättymisen jälkeen velvollisuus hakeutua toisen asteen koulutukseen. Toisen asteen tutkinnon suorittamisella pyritään nostamaan nuorten koulutus- ja osaamistasoa ja siten edistämään heidän työllistymistänsä ja yhteiskuntaan osallistumista. Tasa-arvovaltuutettu kannatti esityksessä esitettyjä toimenpiteitä ja kiinnitti huomiota erityisesti sukupuolivaikutusten arviointiin ja oppimiseroihin.

Hallituksen esityksen sukupuolivaikutusten arviointi

Säännös viranomaisen velvollisuudesta edistää tasa-arvoa luo perustan sukupuolinäkökulman valtavirtaistamiselle, jonka mukaan sukupuolinäkökulma sisällytetään asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon.  

Sukupuolten välillä on nähtävissä selviä eroja esimerkiksi oppimistuloksissa, opintojen keskeyttämisessä sekä syrjäytymisessä. Tasa-arvovaltuutettu on eduskunnalle vuonna 2018 antamassaan kertomuksessa todennut, että peruskoulun jälkeisten opintojen keskeyttäminen on yleisempää miehillä kuin naisilla. Lisäksi miesten syrjäytyminen on jossain määrin yleisempää kuin naisten. Esityksen arvioidaan vähentävän pelkästään perusopetuksen varaan jäävien nuorten miesten määrää ja lisäävän siten sukupuolten välistä tasa-arvoa. Hallituksen esitykseen sisällytetyssä sukupuolivaikutusten arvioinnissa tuodaan esiin samoja sukupuolittuneita ilmiöitä kattavasti ja tilastotietoja hyödyntäen.

Sukupuolivaikutusten arvioinnin yhteydessä olisi mahdollista pohtia myös keinoja houkutella miehiä hakeutumaan perinteisesti naisenemmistöisille aloille ja naisia hakeutumaan perinteisesti miesenemmistöisille aloille. Segregaation lieventämisellä voidaan myös kaventaa naisten ja miesten keskimääräistä palkkaeroa.

Oppimiseroihin tulee kiinnittää erityistä huomiota

Tasa-arvovaltuutettu piti myönteisenä, että esityksen tavoitteena on paitsi koulutus- ja osaamistason nostaminen kaikilla koulutusasteilla, myös sukupuolten välisten oppimiserojen kaventaminen. Tasa-arvolain 5 a §:ssä säädetään koulun ja oppilaitoksen velvollisuudesta edistää sukupuolten tasa-arvoa oppilaitoskohtaisen tasa-arvosuunnitelman avulla. Säännöksen mukaan oppilaitoksen tulee tasa-arvoa edistävässä työssään kiinnittää erityistä huomiota muun muassa oppimiseroihin. Tällä on haluttu korostaa sitä, ettei riitä, että opintosuoritusten arviointi on tasapuolista. Mahdollisia eroja tyttöjen ja poikien oppimistuloksissa esimerkiksi perusopetuksessa tulee arvioida ja eroja aiheuttavia syitä tulee eri tavoin purkaa. 

Tasa-arvovaltuutettu suositteli eduskunnalle vuonna 2018 eduskunnalle antamassaan kertomuksessa, että oppimiserojen kaventamiseen on kiinnitettävä huomiota jatko-opintomahdollisuuksien turvaamiseksi ja syrjäytymisen ennaltaehkäisemiseksi. Esityksen sisältämien toimenpiteiden tavoitteena on muun muassa parantaa perusopetuksen päättövaiheessa olevien nuorten mahdollisuuksia saada tarvitsemaansa tietoa ja ohjausta jatko-opintoihin siirtymisessä. Esitys kiinnittää huomiota seikkoihin, joita myös tasa-arvovaltuutettu pitää tärkeinä, kun pyritään kaventamaan oppimieroja ja ehkäisemään nuorten syrjäytymistä.

10.12.2020