Hoppa till innehåll

Tillämpning av kvotbestämmelsen i sammansättningen av arbetsgruppen för kommunalval vid delegationen för jämställdhetsärenden (Tane) (TAS 118/2021; TAS 123/2021; TAS 159/2021)

Jämställdhetsombudsmannen har mottagit kontakter där man ber ombudsmannen utreda huruvida sammansättningen av den av delegationen för jämställdhetsärenden (Tane) tillsatta arbetsgruppen för kommunalval överensstämmer med bestämmelserna i jämställdhetslagen. Tanes kommunalvalgrupp består av tio medlemmar som alla är kvinnor.

Delegationen för jämställdhetsärenden har lämnat en utredning i ärendet TAS 159/2021. Enligt utredningen är den arbetsgrupp för kommunalval som Tane tillsatte vid sitt möte 1/2020 en beredande, delegationsintern arbetsgrupp som inte fattar beslut. Gruppen lämnar propositioner till delegationen för jämställdhetsärenden, och delegationen fattar alla beslut.

De aktörer, partier och takorganisationer som är representerade i Tane hade en möjlighet att utse var sin medlem till arbetsgruppen för kommunalval. Arbetsgruppen är en beredande, delegationsintern arbetsgrupp som Tane har tillsatt. Statsrådet har tillsatt Tane. Delegationen fattar alla beslut och i dess sammansättning tillämpas kvotbestämmelsen i jämställdhetslagen.

Kvotbestämmelsen i lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män förutsätter att kvinnor och män ska vara representerade till minst 40 procent vardera i statliga kommittéer, delegationer och andra motsvarande statliga organ, om inte särskilda skäl talar för något annat.

Syftet med kvotbestämmelsen är att kvinnor och men ska kunna jämlikt delta i den samhälleliga planeringen och det samhälleliga beslutsfattandet. Med kvotbestämmelsen har man också velat säkerställa en optimal och mångsidig sakkunnighet i organen. 

Kvotbestämmelsen tillämpas inte, om en kommitté, delegation eller annat motsvarande organ tillsätter en sektion eller till exempel en arbetsgrupp internt eller av externa sakkunniga. Det är emellertid viktigt att även i arbetsgrupperna sträva efter jämlik representation av kvinnor och män. 

Delegationen för jämställdhetsärenden kan tillsätta sektioner internt och med social- och hälsovårdsministeriets samtycke bjuda in permanenta sakkunniga till sektionerna. Delegationen tillsätter även olika arbetsgrupper efter behov.

Jämställdhetsombudsmannen konstaterade att arbetsgruppen i fråga har tillsatts internt av Tane, varmed kvotbestämmelsen inte tillämpas på denna arbetsgrupp. Ärendet gav inte upphov till några åtgärder från jämställdhetsombudsmannens sida. 

20.04.2021