Diskriminerings- och jämställdhetsnämnden

Diskriminerings- och jämställdhetsnämnden ser till att både diskrimineringslagen och jämställdhetslagen följs. Jämställdhetsombudsmannen och arbetsmarknadsorganisationerna kan föra ärenden som berör diskriminering som förbjuds i jämställdhetslagen till nämnden för behandling. Dessutom kan jämställdhetsombudsmannen föra ärenden som berör jämställdhetsplanen till nämnden för behandling. Domstolen kan begära utlåtande av nämnden om hur bestämmelserna om förbud mot diskriminering i jämställdhetslagen ska tillämpas i ärenden som är betydelsefulla med tanke på lagens målsättningar.

Beslut om förbud

Diskriminerings- och jämställdhetsnämnden kan förbjuda att ett förfarande som strider mot jämställdhetslagen fortsätter eller upprepas. Nämnden kan också på förslag av jämställdhetsombudsmannen förplikta en utbildningsanordnare eller arbetsgivare att inom utsatt tid göra upp en jämställdhetsplan. Vid behov får nämnden förelägga vite. Ändring i nämndens beslut får sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen.

Nämnden har rätt att av de övervakande parterna få de uppgifter som behövs för att avgöra ett ärende samt en utredning om de omständigheter som är nödvändiga för att övervaka efterlevnaden av jämställdhetslagen.

Ärenden behandlas skriftligt i nämnden. För behandlingen uppbärs ingen avgift. Även expeditionerna är avgiftsfria för parterna. Parterna ansvarar själva för sina egna kostnader.