Åtgärder och utvärdering

På basis av jämställdhetsredogörelsen beslutar man i samarbete mellan arbetsgivaren och representanterna för arbetstagarna om de åtgärder som man planerat att inleda eller genomföra under den kommande perioden och som är nödvändiga för att främja jämställdhet mellan könen och uppnå lönejämställdhet. Att gå igenom redogörelsen för jämställdhetsläget på arbetsplatsen och komma överens om åtgärder är de viktigaste faserna i jämställdhetsplaneringen.

Även förebyggandet av diskriminering på grund av könsidentitet och könsuttryck ska beaktas vid planeringen av åtgärderna.

Åtgärderna som inkluderas i planen ska vara konkreta och realistiska. Det vore även viktigt att man kan följa upp hur åtgärderna förverkligas. Man ska komma överens om en tidtabell för när åtgärderna ska genomföras och fastställa vilka instanser som ansvarar för åtgärderna. Vanligtvis ligger ansvaret för att åtgärderna genomförs hos den förman till vars område ärendet i fråga hör. Det vore bra att införa genomförandet av åtgärderna som inkluderats i planen till exempel i förmännens resultatmål.

Planen kan innehålla mål både på kort och på lång sikt. Eftersom jämställdhetsplaneringen är en fortlöpande process lönar det sig att koncentrera sig på några stora utvecklingsmål i taget. För större utmaningar lönar det sig att fastställa mindre delmål och skapa en tidtabell för när dessa ska genomföras.

Utvärdering av åtgärdernas genomförande

Jämställdhetsplanen skall innefatta en utvärdering av hur åtgärder som ingått i den föregående planen har genomförts och av deras resultat. Utvärderingen används då man följer upp hur jämställdhetsplanen genomförs och som grund för den nya planen.

I jämställdhetsplanen beslutar man om vilken instans som ansvarar för uppföljningen och vilka kriterier och mätare som används för att utvärdera jämställdhetslägets utveckling och genomförandet av de åtgärder som ingick i planen.

Då man utvärderar åtgärderna kan man granska om de varit tillräckligt effektiva och vad det beror på om inga resultat uppnåtts. På basis av detta fattar man beslut om nya mål och åtgärder. Man behöver inte göra om hela jämställdhetsplanen varje år. Jämställdhetsplaneringen är en fortlöpande process och planen uppdateras minst vartannat år på basis av utvärderingarna och de resultat man uppnått.