Utarbetas i samarbete – arbetsgivaren tar ansvar

Arbetsgivaren ansvarar för jämställdhetsplanen

Lönekartläggningen, liksom hela jämställdhetsplanen, ska utarbetas tillsammans med personalrepresentanterna. Det är ändå arbetsgivaren som i sista hand ansvarar för att en jämställdhetsplan och lönekartläggning utarbetas.

Arbetsgivaren ansvarar även för sådan lönediskriminering som inte framgår ur lönekartläggningen, men som till exempel konstateras senare då man behandlar misstankar om lönediskriminering.

Personalrepresentanternas deltagande och löneuppgifter

Man måste säkerställa reella möjligheter för personalrepresentanterna att delta i beredningen av lönekartläggningen och att påverka dess innehåll i processens alla faser:

  • i fråga om hur man bildar arbetstagargrupperna som ska jämföras och hurdana lönejämförelser man gör
  • då man beslutar om lönerna ska skrivas in i kartläggningen som helhetslöner eller som lönedelar från första början
  • då man utreder och bedömer orsaker och motiveringar för löneskillnader
  • då man behandlar eventuella korrigerande åtgärder och
  • då man bedömer åtgärdernas verkställande.

Enligt motiveringarna till jämställdhetslagen ska personalrepresentanterna som deltar i jämställdhetsplaneringen ha tillräcklig information för att behandla ämnet. Så för att göra en lönekartläggning ska de minst få tillgång till uppgifter om kvinnors och mäns medellöner enligt den klassificering som används, liksom även närmare uppgifter om löner indelade i lönedelar vid behov.

I jämställdhetslagen ingår inga bestämmelser om att personalrepresentanterna som deltar i lönekartläggningen har rätt att få tillgång till uppgifter om enskilda arbetstagares löner. Inom den offentliga sektorn är lönerna offentliga i enlighet med 7 § i matrikellagen (1010/1989). Därför kan man vid utarbetandet av lönekartläggningen och bedömningen av orsakerna till löneskillnaderna också använda löneuppgifter som gäller enskilda arbetstagare, även om de inte får framgå av jämställdhetsplanen. Inom den privata sektorn kan det i kollektivavtal ingå bestämmelser om förtroendemäns rätt till löneuppgifter.

Lönekartläggningen gäller hela personalen. Därför har jämställdhetsombudsmannen konstaterat att alla de personalrepresentanter som deltar i lönekartläggningen ska få de uppgifter som lönekartläggningen kräver om alla personal- och arbetargrupper (jämställdhetsombudsmannens utlåtande TAS/386/07).