Följder av försumma jämställdhetsplanering

Om en arbetsgivaren försummar att göra en jämställdhetsplan ska jämställdhetsombudsmannen genom anvisningar och råd sträva till att arbetsgivaren gör en jämställdhetsplan. Om arbetsgivaren trots anvisningar och råd försummar sin plikt att göra en jämställdhetsplan kan jämställdhetsombudsmannen fastställa en rimlig tidsfrist inom vilken skyldigheten ska uppfyllas.

Om ingen plan görs inom den givna tidsfristen kan jämställdhetsombudsmannen föra ärendet till diskriminerings- och jämställdhetsnämnden. Nämnden kan ålägga arbetsgivaren att göra en jämställdhetsplan inom utsatt tid och förstärka sitt krav med vite. Om arbetsgivaren fortsätter att försumma jämställdhetsplaneringen förordnar diskriminerings- och jämställdhetsnämnden om betalning av vite.