Jämställdhetslagen och könsmångfald

Jämställdhetslagen förbjuder diskriminering på basis av könsidentitet och könsuttryck.

Människor skiljer sig från varandra till sin könsidentitet och i hur de uttrycker sitt kön, och alla kan inte entydigt klassas som antingen män eller kvinnor. Det är fråga om en gradskillnad i hur man upplever sitt kön.

Man kan uppleva sitt kön som man eller kvinna, eller någonting där emellan. En del identifierar sig inte alls i den traditionella indelningen i män och kvinnor. Därför passar verbala uttryck och klassificeringar inte så bra ihop med livet i praktiken. På individnivå grundar sig klassificeringen i sista hand öpå personens egen uppfattning om sitt kön.

Publikation: Jämställdhetslag, diskriminering och könsmångfald (PDF) (SHM, 2016)