Former av diskriminering som förbjuds i jämställdhetslagen

Jämställdhetslagen förbjuder både direkt och indirekt diskriminering på grund av kön. 

Direkt diskriminering på grund av kön innebär att försätta kvinnor och män i olika ställning på basis av kön, graviditet, förlossning, könsidentitet eller könsuttryck.

Direkt diskriminering kan till exempel vara att

  • en kvinna väljs inte till en arbetsuppgift trots att hon är mer meriterad än den man som valts och inget annat godtagbart skäl än kön läggs fram för valet 
  • en tjänsteleverantör tar ut ett högre pris för samma tjänst av män än av kvinnor
  • en person sägs upp från sitt arbete på grund av att hen tillhör en könsminoritet

Indirekt diskriminering definieras i jämställdhetslagen som ett förfarande där personer särbehandlas med stöd av bestämmelser, kriterier eller förfaringssätt som verkar vara neutrala i förhållande till kön, könsidentitet eller könsuttryck, men som i praktiken kan missgynna personen på grund av dennas kön. Indirekt diskriminering är också särbehandling på grund av föräldraskap eller familjeansvar. 

Indirekt diskriminering kan till exempel vara att

  • en helt kvinnodominerad grupp av arbetstagare väljs för samarbetsförhandling, även om de produktionsmässiga och ekonomiska orsakerna gäller hela bolaget. Då kan det uppstå en misstanke om diskriminering på grund av kön. För att ogiltigförklara misstanken ska arbetsgivaren lägga fram objektiva motiveringar för varför just denna grupp av arbetstagare valdes för uppsägning.

Indirekt diskriminering är i lagen förenad med den s.k. principen om berättigande. Enligt principen är ett förfarande inte diskriminering om man med det strävar till ett berättigat mål och de metoder som valts för att uppnå målet är motiverade och nödvändiga.

Diskriminering på grund av närstående och antagen diskriminering

Diskriminering är förbjuden oberoende av om den grundar sig på ett faktum eller en presumtion i fråga om personen själv eller någon annan (s.k. diskriminering på grund av närstående och antagen diskriminering). Förbjuden diskriminering på grund av närstående eller antagen diskriminering kan uppstå om en person försätts i olika ställning till exempel därför att

  • personens make/maka hör till en könsminoritet
  • personen antas vara gravid.