Hyvinvointialueet ja sukupuolten tasa-arvo

Hyvinvointialueilla on velvollisuus edistää sukupuolten tasa-arvoa kaikessa toiminnassaan suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti. Käytännössä edistämisvelvoite tarkoittaa tasa-arvonäkökulman mukaan ottoa kaikkiin toimintavaiheisiin kilpailutuksesta asiakastyöhön. Tätä työtä tukee toiminnallinen tasa-arvosuunnittelu, jossa tarkastellaan ja kehitetään viranomaisen toimintaa ja palveluja sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta.

Viranomaisen toiminnallinen tasa-arvosuunnittelu

Toiminnallisen tasa-arvosuunnitelman tavoitteena on edistää sukupuolten tasa-arvoa viranomaisen toiminnassa ja palveluissa. Toimialaltaan laajoissa viranomaisissa, kuten kunnissa, on usein tarpeen laatia myös toimialakohtaiset suunnitelmat. Tasa-arvosuunnitelmassa arvioidaan mm. sukupuolten tasa-arvon toteutumista viranomaisen toiminnassa ja palveluissa, sen esteitä sekä miten esteet poistetaan ja miten palvelutarjonnassa otetaan huomioon eri sukupuolten tarpeet. 

Toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma on usein tarkoituksenmukaista yhdistää toiminnallisen yhdenvertaisuussuunnitelman kanssa. Jos hyvinvointialueen toiminnalliset tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat päätetään laatia yhdistettynä, on varmistettava, että kummankin lain asettamat edellytykset täyttyvät. 

Naisten ja miesten välisen tasa-arvon edistämisestä ja syrjinnän kiellosta säädetään tasa-arvolaissa. Myös sukupuolivähemmistöt kuuluvat tämän lain piiriin. Tasa-arvon edistäminen on tavoitteena myös sote-järjestämislaissa. Tasa-arvolaissa on lisäksi säännökset sukupuolikiintiöistä ja tasapuolisesta edustuksesta eri toimielinten kokoonpanossa.

Viranomaisen velvollisuus ennaltaehkäistä syrjintää

Tasa-arvolain 6 c § mukaan viranomaisen tulee ennaltaehkäistä sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvaa syrjintää tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti.

Velvoite koskee myös kuntien, maakuntien ja valtion järjestämiä palveluja, kuten sosiaali- ja terveyspalveluja tai liikuntapalveluja. Syrjinnän ennaltaehkäisemiseksi julkisten palvelujen tarjonnassa tulee ottaa huomioon se, että palvelu on järjestetty myös sukupuolivähemmistöön kuuluvia ajatellen.

Julkaisu: Tasa-arvolaki, viranomaiset ja sukupuolen moninaisuus (PDF) (STM 2015)