Motåtgärder

Diskriminering som förbjuds i jämställdhetslagen är också så kallade motåtgärder i arbetslivet och i tillhandahållandet av varor och tjänster. Med motåtgärder avses att en person försätts i en ofördelaktig ställning på grund av att denna har åberopat jämställdhetslagen eller deltagit i utredningen av ett ärende som gäller könsdiskriminering. Genom förbudet mot motåtgärder skyddas utöver den person som åberopat jämställdhetslagen också vittnen och personer som biträtt personen i ärendet.

Förbudet mot motåtgärder gäller arbetsgivarens förfarande i arbetslivet. Arbetsgivaren ska också se till att andra arbetstagare inte vidtar motåtgärder mot en arbetstagare som har åberopat jämställdhetslagen. Förbjudna motåtgärder i arbetslivet kan till exempel vara ändring av arbetsuppgifterna, utebliven löneförhöjning eller en omotiverad, skärpt övervakning av arbetsprestationer och arbetstider. Arbetsgivarens motåtgärder kan leda till gottgörelseskyldighet även efter det att ett arbetsförhållande har upphört. 

Motåtgärder är också förbjudna i prissättningen och tillgången till tjänster. I ett sådant fall gäller förbudet varu- eller tjänsteleverantörens verksamhet. Förbjudna motåtgärder kan då vara till exempel vägran att tillhandahålla varor eller tjänster eller uppsägning av hyresavtal.