Aktiv information till alla

Eftersom syftet är att se till att man utför målinriktat och planmässigt arbete för att främja jämställdheten mellan könen på läroanstaltsnivå rekommenderas det att man aktivt informerar eleverna, studerandena, minderåriga elevers och studerandes vårdnadshavare samt personalen om det arbete som utförs på läroanstalten.

Förutom läroanstaltens elektroniska medier och eventuella tryckta broschyrer sprids informationen även vid skolans gemensamma möten, evenemang eller föräldrakvällar.

Effektivt genomförande kräver engagemang

En förutsättning för att jämställdhetsplanen ska genomföras effektivt är att hela skolgemenskapen, inklusive skolans ledning, är engagerad i jämställdhetsarbetet som utförs på läroanstalten.

Genomförandet av jämställdhetsplanen lyckas då man tillsammans kommit överens om de konkreta åtgärderna och man skrivit in ansvarspersonerna och tidtabellerna i jämställdhetsplanen. På det sättet förvandlas en åtgärd som skrivits in i planen till en vardagsgärning.

Jämställdhetsarbete kan också stöta på motstånd. Jämställdhetsarbetet kan upplevas som onödigt eller uppfattas som kritik mot det egna arbetet. I synnerhet i dessa fall är det av största vikt att läroanstaltens ledning visar sitt stöd för det jämställdhetsarbete som utförs och visar att man är redo att diskutera behovet av att främja jämställdheten.