Enskilt klagomål enligt FN-konventionen

Konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor: protokollet om enskilda och kollektiva klagomål

År 1999 godkändes ett fakultativt protokoll till Förenta Nationernas konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor (The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, CEDAW). Protokollet gav enskilda personer och grupper möjlighet att framföra klagomål till CEDAW-kommittén, som övervakar konventionen, om att en stat har brutit mot sina skyldigheter i konventionen. Därmed kan vem som helst framföra ett klagomål om kräkningar av en individs rättigheter direkt till CEDAW-kommittén.

Klagomålen bör framföras skriftligen. De får inte vara anonyma. Ett villkor för att vända sig till kommittén är också att man har utnyttjat alla tillgängliga nationella rättsskyddsmedel, förutom om det har tagit oskäligt lång tid att utnyttja dessa eller det sannolikt inte skulle vara effektivt att utnyttja dem. Dessutom undersöker kommittén inte ett klagomål om:

  • den redan har undersökt samma ärende eller om ärendet har undersökts eller undersöks enligt ett annat internationellt undersöknings- eller utredningsförfarande,
  • bestämmelserna i konventionen inte kan tillämpas på klagomålet,
  • klagomålet uppenbart saknar grund eller inte har motiverats tillräckligt,
  • rätten att framföra klagomål har missbrukats,
  • de omständigheter som är föremål för klagomålet har skett innan protokollet trädde i kraft i ifrågavarande avtalsstat, såvida de inte fortfarande gäller efter ifrågavarande datum.

Enligt protokollet kan kommittén också på eget initiativ undersöka allvarliga eller systematiska kränkningar av rättigheterna enligt konventionen.

Finland var bland de första staterna som ratificerade protokollet i december 2000, och det trädde i kraft i Finland den 29 mars 2001 (Cedaw-avtalsprotokoll FördrS 20–21/2001).

Mer information om förfarandet för enskilda klagomål finns på webbplatsen för FN:s övervakningsorgan för människorättskonventioner (på engelska).

Beslut som godkänts av kommittén och som möjliggjorts tack vare det fakultativa protokollet hittas till exempel på webbplatsen för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter (på engelska): The Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW).