Hela personalen omfattas av lönekartläggningen

Lönekartläggningen ska omfatta alla personalgrupper och alla arbetstagare som är anställda hos arbetsgivaren, såväl de som är fackligt organiserade och de som inte är det. De anställda omfattas av lönekartläggningen oberoende av avlöningssätt.

När lönerna kartläggs ska deltidsanställda och visstidsanställda inkluderas i den arbetstagargrupp som de tillhör på basis av sina arbetsuppgifter. Vid kartläggningen kan de deltidsanställdas lön beaktas i förhållande till arbetstiden. Mer information om hur arbetstagare grupperas i en lönekartläggning finns på sidan Lönejämförelser och klassificeringar/grupperingar som används.

Kartläggningen av löner för inhyrd arbetskraft hör till det företag (hyresföretag) som hyr ut arbetskraften och som de hyrda arbetstagarna står i anställningsförhållande till. Företaget (användarföretaget) som hyr arbetskraft från ett annat företag behöver inte inkludera den inhyrda arbetskraftens löner i sin egen lönekartläggning.

Mer information om hur inhyrd arbetskraft beaktas i jämställdhetsplaneringen finns på sidan För vem gäller förbudet mot diskriminering.