Vad är en jämställdhetsplan?

En arbetsgrupp på tre personer utarbetar en jämställdhetsplan för väggskivan.

Om antalet anställda i anställningsförhållande hos en arbetsgivare regelbundet är minst 30, ska arbetsgivaren minst vartannat år utarbeta en jämställdhetsplan som särskilt gäller lön och andra villkor i anställningsförhållandet för att genomföra åtgärderna i syfte att främja jämställdheten. (6 a §)

Jämställdhetsplanen ska utarbetas i samarbete med förtroendemannen, förtroendeombudet, arbetarskyddsfullmäktigen eller andra av personalen utsedda representanter. Personalens representanter ska ha tillräckliga möjligheter att delta i och påverka upprättandet av planen. Detta innebär att man måste säkerställa reella möjligheter för personalrepresentanterna att delta i beredningen och att påverka planens innehåll i de olika faserna av arbetet med planen.

Arbetsgivaren ska ge personalrepresentanterna tillräcklig information för att kunna behandla frågan. Personalrepresentanterna ska även ges möjlighet att använda tillräckligt med arbetstid för att delta i arbetet med planen.

Jämställdhetsplanernas minimiinnehåll fastställs i jämställdhetslagen. Jämställdhetsplanerna ska innehålla:

  • en redogörelse för jämställdhetsläget på arbetsplatsen inklusive en specificering av fördelningen av kvinnor och män i olika uppgifter samt en kartläggning av klassificeringen, lönerna och löneskillnaderna i fråga om kvinnors och mäns uppgifter,
  • åtgärder som är nödvändiga för att främja jämställdheten och uppnå lönejämställdhet och som enligt planerna skall inledas eller genomföras, och
  • en utvärdering av hur tidigare åtgärder som ingått i jämställdhetsplanen har genomförts och av deras resultat.

Personalen ska informeras om jämställdhetsplanen och uppdateringen av den.

I 6 c § i jämställdhetslagen konstateras att arbetsgivaren ska förebygga diskriminering på grund av könsidentitet och könsuttryck på ett målinriktat och planmässigt sätt. Denna skyldighet ska beaktas vid beredningen av jämställdhetsplaner och vid beslut om jämställdhetsfrämjande åtgärder.

Jämställdhetsplanen kan inkluderas i personal- och utbildningsplanen eller i verksamhetsprogrammet för arbetarskyddet eller utarbetas tillsammans med likabehandlingsplanen.

Arbetsgivaren ansvarar för att jämställdhetsplanen möter kraven i jämställdhetslagen.