Godtagbara skäl till löneskillnader

Även om en arbetsgivare på grund av kön skulle missgynna en arbetstagare i fråga om lön, jämfört med en annan arbetstagare i lika eller likvärdigt arbete, innebär detta inte nödvändigtvis diskriminering. Om arbetsgivaren kan ange ett godtagbart skäl till löneskillnaden anses arbetsgivaren inte bryta mot diskrimineringsförbudet.

Det väsentliga i bedömningen är huruvida skälet är godtagbart sett till sakinnehållet. Enbart det faktum att arbetsgivarens förfarande grundar sig på ett arbets- eller tjänstekollektivavtal eller en administrativ bestämmelse gör det inte godtagbart.

För att vara ett godtagbart förfarande, måste det ha ett godtagbart syfte och metoderna ska vara befogade och nödvändiga med tanke på syftet. Ett skäl som anses godtagbart kan helt eller delvis förklara löneskillnaderna.

Nedan beskrivs vissa grunder på vilka löneskillnaderna ofta motiveras.