Utredning till den som misstänker diskriminering

Arbetsgivarens skyldighet att ge en utredning

Om en person misstänker sig ha blivit diskriminerad i arbetslivet ska arbetsgivaren på arbetstagarens begäran utan dröjsmål ge en skriftlig utredning om grunderna för sitt förfarande. Då kan arbetstagaren själv avgöra om det är motiverat att fortsätta behandlingen av ärendet och eventuellt föra det till domstol. Genom utredningen undviker man onödiga rättegångar.

Om det är fråga om en anställningssituation ska det av utredningen framgå grunderna för valet, den valdas utbildning, arbetserfarenhet och erfarenhet av annat slag samt andra omständigheter som påverkat valet. Om det finns anledning att misstänka lönediskriminering ska uppgifter om lönegrunderna och andra nödvändiga uppgifter ges till den arbetstagare som saken gäller.

Läroanstaltens skyldighet att ge en utredning

Om en studerande misstänker sig ha blivit diskriminerad i en läroanstalt på det sätt som avses i jämställdhetslagen, ska läroanstalten eller någon annan sammanslutning som ordnar utbildning och undervisning på den studerandes begäran, utan dröjsmål, ge en skriftlig utredning om sitt förfarande. Utredningen får inte utan samtycke innehålla uppgifter om någons hälsotillstånd eller andra personliga omständigheter.