Förebyggande av diskriminering på arbetsplater, läroanstalter och i myndigheternas verksamhet

I jämställdhetslagen 6 c § konstateras att arbetsgivaren, läröanstaltenoch mydigheten ska förebygga diskriminering på grund av könsidentitet eller könsuttryck på ett målinriktat och planmässigt sätt.