Förebyggande av diskriminering på arbetsplatser, läroanstalter och i myndigheternas verksamhet

I jämställdhetslagen 6 c § konstateras att arbetsgivaren, läroanstalten och myndigheten ska förebygga diskriminering på grund av könsidentitet eller könsuttryck på ett målinriktat och planmässigt sätt.