Lagstiftning

Jämställdhet och likabehandling regleras i Finlands nationella lagstiftning, Europeiska unionens domstol och de internationella avtal som är bindande för Finland. I grundlagen ingår diskrimineringsförbud och skyldigheten att främja jämställdheten mellan könen. I lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män, dvs. jämställdhetslagen, finns bestämmelser om främjandet av jämställdheten mellan könen och förbud mot könsdiskriminering samt påföljderna om man bryter mot dessa. I lagen om jämställdhetsombudsmannen finns bestämmelser om bland annat jämställdhetsombudsmannens uppgifter. 

Diskriminering förbjuds även i lagstiftningen om tjänsteförhållande, där det även ingår en allmän skyldighet att behandla personalen lika. 

I strafflagen förbjuds bland annat diskriminering på grund av kön i arbetslivet och inom näringsverksamhet.

Annan diskriminering än diskriminering på grund av kön

I diskrimineringslagen ingår bestämmelser om att främja likvärdiga möjligheter och förbud mot diskriminering på grund av ålder, etniskt eller nationellt ursprung, nationalitet, språk, religion, övertygelse, åsikt, hälsotillstånd, handikapp, sexualitet eller något annat som berör personen.

Diskriminering på dessa grunder förbjuds även i grundlagen, arbetsavtalslagen och strafflagen.

Jämställdhetsombudsmannen och diskriminerings- och jämställdhetsnämnden övervakar att diskrimineringslagen och lika behandling uppfylls utanför arbetslivet. Arbetarskyddsmyndigheten (RFV) övervakar att diskrimineringslagen följs på arbetsplatser. En person som anser sig ha diskriminerats i arbetet eller vid ett anställningstillfälle på grunder som förbjuds i diskrimineringslagen kan vända sig till vederbörande arbetarskyddsdistrikt.

Arbetarskyddsmyndigheten (RFV)