Internationell verksamhet

Jämställdhetsombudsmannen utför aktivt internationellt samarbete med både nordiska och europeiska jämställdhets- och diskrimineringsmyndigheter. I samarbetet strävar man till att utveckla praxis som motarbetar diskriminering och främjar jämställdhet samt dela expertkunskap och erfarenheter i frågor gällande lagen och dess tillämpning.

Jämställdhetsombudsmannens internationella samarbete

  • jämställdhetsombudsmannen deltar i samarbetet mellan de nordiska ländernas jämställdhets- och diskrimineringsombudsmän
  • jämställdhetsombudsmannen är medlem i de oberoende jämställdhets- och jämlikhetsmyndigheternas europeiska samarbetsnätverk Equinet (European Network of Equality Bodies) och deltar regelbundet i dess expertarbetsgrupper
  • jämställdhetsombudsmannen samarbetar med Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter FRA, Europeiska jämställdhetsinstitutet EIGE och Europarådet
  • i samband med övervakningen av internationella människorättskonventioner ger jämställdhetsombudsmannen utlåtanden direkt till CEDAW-kommittéen och FN:s råd för mänskliga rättigheter. Jämställdhetsombudsmannen lämnar dessutom uppgifter till olika ministerier för övervakningen av människorättskonventionerna. Ger utlåtanden om internationella människorättskonventioner.

Finlands jämställdhetslag och jämställdhetsombudsmannens arbete är internationellt intressanta ämnen. Jämställdhetsombudsmannen samarbetar med utrikesministeriet vid möten med internationella gäster och diskuterar jämställdheten mellan könen i Finland med utländska journalister, tjänstemän och organisationers representanter flera gånger om året.

Länkar till webbplatser på engelska: