Främjande av jämställdheten på arbetsplatsen

Arbetslaget – en man, en kvinna och en intergender person – sitter tillsammans i lobbyn på arbetsplatsen. En kvinnlig kollega ler i bakgrunden.

Enligt jämställdhetslagen är varje arbetsgivare skyldig att på ett målinriktat och planmässigt sätt främja jämställdheten mellan könen. Skyldigheten gäller såväl offentliga som privata arbetsgivare oberoende av antalet arbetstagare.

Arbetstagarnas upplevelse av en jämlik och rättvis behandling påverkar motivationen och trivseln i arbetet. Enligt jämställdhetslagen ska arbetsgivarna med hänsyn till sina resurser och andra relevanta omständigheter 

 • verka för att lediga platser söks av både kvinnor och män. I platsannonsen kan arbetsgivaren uppmuntra personer av det underrepresenterade könet att söka platsen. För olika arbetsuppgifters del ska man kontrollera om de innehåller element som hindrar någotdera könet att utföra dessa uppgifter.
   
 • främja en jämn fördelning mellan kvinnor och män i olika uppgifter samt skapa lika möjligheter för kvinnor och män till att avancera. Arbetstagarna ska ha möjlighet att avancera i sin karriär i enlighet med sina individuella förmågor. Könet får inte vara en avgränsande faktor till exempel när det gäller att komma in på en utbildning.
   
 • främja jämställdheten mellan kvinnor och män när det gäller anställningsvillkor, särskilt lön
   
 • utveckla arbetsförhållandena så att de lämpar sig för både kvinnor och män. Arbetsgivaren ska alltså se till att det till exempel finns personalutrymmen för både kvinnor och män enligt behov. Man kan även sträva till att utveckla olika arbetsplatser, arbetsmetoder och apparater så att de bättre lämpar sig för båda könen.
   
 • göra det lättare att förena arbete och familjeliv, framför allt genom att fästa avseende vid arbetsarrangemangen. Arbetsgivaren är skyldig att fördomsfritt sträva till att arbetstagare kan förverkliga sitt föräldraskap på ett jämlikt sätt. Detta kan ibland kräva individuella lösningar, till exempel att erbjuda speciella turer för ensamförsörjare eller andra arrangemang gällande arbetstid. Även pappor har rätt att vårda ett sjukt barn hemma och ta föräldra- och vårdledigt. Det är skäl att i synnerhet uppmuntra män till att utnyttja sina föräldraledigheter.
   
 • verka för att förhindra diskriminering på grund av kön. Arbetsgivaren är också skyldig att på ett målinriktat och planmässigt sätt förebygga diskriminering på grund av könsidentitet eller könsuttryck.

Eftersom arbetsgivaren är skyldig att förebygga sexuell diskriminering och diskriminering på grund av kön ska han eller hon med de åtgärder som står till buds se till att arbetstagare inte utsätts för diskriminering. Arbetsplatsen ska utarbeta anvisningar för hur man hanterar diskrimineringsfall. Mera på sidan Sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön.

Arbetsgivaren kan inte frånsäga sig skyldigheten att främja jämställdheten med hänvisning till negativa attityder. Kundernas förväntningar eller de egna arbetstagarnas motstånd får till exempel inte stå i vägen för lika behandling av kvinnor och män.