Diskriminering på grund av graviditet och familjeledighet

.

Diskriminering på grund av graviditet och familjeledighet är förbjudet i jämställdhetslagen. Diskrimineringssituationer som gäller graviditet och familjeledigheter berör arbets- och tjänsteförhållandets alla skeden. Dessa situationer är vanligast i samband med anställning, förlängning av visstidsanställningar eller när man återvänder till arbetet efter familjeledighet

Diskriminering på grund av kön innebär att personer försätts i olika ställning på grund av graviditet, förlossning, föräldraskap eller familjeansvar.

En arbetsgivare får inte vid anställning eller uttagning till utbildning förbigå en person på grund av graviditet, förlossning eller familjeledighet. Det är också förbjudet att på grund av dessa orsaker säga upp en arbetstagare eller begränsa anställningsförhållandets längd eller fortgång. Personer får inte missgynnas på grund av graviditet och familjeledighet vid beslut om lönevillkor eller andra anställningsvillkor.

I praktiken är dessa bestämmelser relevanta framför allt i fråga om anställningsförhållanden för viss tid. En arbetsgivare kan till exempel inte förbigå en arbetssökande på grund av graviditet vid valet av arbetstagare till ett anställningsförhållande för viss tid.

Ett anställningsförhållande för viss tid kan inte heller begränsas så att det bara gäller fram till graviditets- eller föräldraledigheten och man får inte låta bli att förnya ett anställningsförhållande för viss tid på grund av graviditet eller familjeledighet när arbetet fortsätter. Man kan anställa en vikarie även för en visstidsanställds familjeledighet.

Johanna, lärare:

Johanna hade flera gånger fått fortsättning på sin anställning som lärare i samma skola, men rektor ville varje gång försäkra sig om att hon inte var gravid. När Johanna sedan blev gravid, fick hon inte fortsättning på sin anställning för det följande läsåret. Hon sökte tre platser som var ledigförklarade i skolan, men blev inte vald trots att hon tidigare blivit vald bland samma sökande.

En gravid arbetssökande valdes inte till uppgiften, trots att hon var den mest kompetenta.
Löftet om arbete drogs tillbaka när graviditeten uppdagades.

Anna, sjukskötare:

Anna hade arbetat som vikarie på en hälsostation i två års tid. Anna hade fått löfte om att hon skulle få fortsätta som vikarie för en sjukskötare som tagit studieledighet, men löftet drogs tillbaka när Anna berättade för avdelningsskötaren om att hon var gravid. Anna fick senare missfall och fick inte heller vikariatet. Arbetsgivaren påstod att Anna borde ha sökt separat om tjänsten, trotts att vikariaten tidigare tillsatts utan separat ansökningsförfarande. Enligt Anna visste arbetsgivaren – på samma sätt som på de tidigare gångerna – att hon ville fortsätta i arbetet.

Misstänker du att du har blivit diskriminerad?

Av jämställdhetsombudsmannen får du instruktioner och råd om du misstänker att du blivit diskriminerad.

Diskriminering i arbetslivet:

  • Om du hör till ett fackförbund, kontakta förtroendemannen och ta reda på vilka rättigheter du har.
  • Jämställdhetsombudsmannens råd är gratis. I fackförbundens medlemsavgifter ingår rätt till juridisk rådgivning.
  • Du kan också kontakta ett offentligt rättsbiträde, en juristbyrå eller en advokat. Juridiska tjänster är vanligen avgiftsbelagda. Kontrollera om du har en rättsskyddsförsäkring som täcker rättegångskostnader.

Som mindre bemedlad kan du vara berättigad till gratis eller delvis avgiftsbelagd rättshjälp av ett offentligt rättsbiträde.