Annan diskriminering än diskriminering på grund av kön

I diskrimineringslagen (1325/2014) förbjuds diskriminering på grund av ålder, ursprung, nationalitet, språk, religion, övertygelse, åsikt, politisk verksamhet, fackföreningsverksamhet, familjeförhållanden, hälsotillstånd, funktionshinder, sexuell läggning eller av någon annan orsak som gäller hans eller hennes person. 

Övervakning av diskrimineringslagen

Diskrimineringsombudsmannen och diskriminerings- och jämställdhetsnämnden övervakar att diskrimineringslagen och lika behandling uppfylls utanför arbetslivet.

Arbetarskyddsmyndigheten (RFV) övervakar att diskrimineringslagen följs på arbetsplatser. En person som anser sig ha diskriminerats i arbetet eller vid ett anställningstillfälle på grunder som förbjuds i diskrimineringslagen kan vända sig till vederbörande arbetarskyddsmyndighet.