Trakasserier i intresseorganisationer och i samband med tillhandahållande av varor eller tjänster

Trakasserier i intresseorganisationer

Arbetsmarknadsorganisationers eller andra intressebevakande organisationers förfarande kan anses utgöra förbjuden diskriminering om en person utsätts för sexuella trakasserier eller trakasserier på grund av kön inom intresseorganisationens verksamhet. Intresseorganisationens ansvar börjar emellertid först då de informeras om trakasserierna.

Organisationen är skyldig att vidta åtgärder för att avbryta trakasserierna efter att dess lagstadgade representant gjorts medveten om saken. Förfarandet utgör diskriminering som strider mot jämställdhetslagen om intresseorganisationen och dess behöriga representanter (ordförande, styrelsemedlemmar) inte då vidtar de åtgärder som står till buds för att förhindra trakasserierna.

Trakasserier i samband med tillhandahållande av varor eller tjänster

En person som tillhandahåller varor eller tjänster kan anses ha förfarit på ett sätt som utgör förbjuden diskriminering om hen eller hens representant gör sig skyldig till sexuella trakasserier eller trakasserier på grund av kön i samband med tillhandahållande av varor eller tjänster. Tillhandahållarens ansvar börjar emellertid först då hen informerats om trakasserierna.

Tillhandahållaren av varor eller tjänster är skyldig att vidta åtgärder för att förhindra trakasserierna då hens representant meddelats om saken. Om tillhandahållaren inte vidtar tillgängliga åtgärder för att hindra att trakasserierna fortsätter utgör detta förbjuden diskriminering.

Endast ett samfund har gottgörelseskyldighet, även i fall där trakasseraren till exempel är en individ som är anställd hos tillhandahållaren av varor och tjänster.