Vad avses med lämplighet?

Lämplighet kan vara ett godtagbart skäl enligt jämställdhetslagen att välja en mindre meriterad kandidat. Lämplighetsbedömningen kan till exempel grunda sig på test och intervjuer, men även på uppgifter om hur sökanden skött tidigare uppdrag. Det väsentliga är att arbetsgivaren bevisar att hen verkligen jämfört den valda kandidatens och den icke valda kandidatens förmågor och egenskaper sinsemellan.

Då man fyller en plats kan man fästa uppmärksamhet vid kandidaternas personliga egenskaper så som samarbetsförmåga, flitighet, precision, initiativförmåga, förmåga att ta ansvar och andra motsvarande egenskaper. Egenskaperna som man hänvisar till i valet ska vara betydande med tanke på skötseln av uppgiften som söks.

För att upphäva misstanke om diskriminering ska arbetsgivaren påvisa att den valda kandidaten var lämpligare för uppgiften än den icke valda kandidaten, och att detta var det verkliga och godtagbara skälet till valet. Dessutom förutsätts att lämpligheten bedömts noggrant och att bedömningskriterierna och bedömningsförfarandet inte i sig var diskriminerande på grund av kön. (HD 2001:9, 2002:42)