Graviditet och bevarande av studierätt

En elev eller en studerande får inte missgynnas på grund av graviditet, moderskaps- eller faderskapsledighet eller familjeansvar då man fattar beslut om studierätt eller studiernas längd.

Eleven eller den studerande ska kunna behålla sin studieplats trots frånvaro som beror på graviditet och förlossning, och hon ska inte vara tvungen att ansöka till samma studieplats på nytt för att kunna fortsätta sina studier. Läroanstalten ska erbjuda en studerande som blir föräldraledig möjligheten att skjuta upp sina studier och fortsätta studera vid en senare tidpunkt.

Däremot skulle läroanstaltens förfarande inte anses utgöra diskriminering som förbjuds i jämställdhetslagen om den inte längre kan erbjuda utbildning för en person som kommer tillbaka efter en föräldraledighet på grund av att läroanstalten inte längre ordnar den utbildning som personen antagits till.