Vad är diskriminering?

Kvinnan står vid busshållplatsen orolig och funderar.

I jämställdhetslagen fastställs och förbjuds alla former av diskriminering på grund av kön. Förbudet gäller i regel alla samhällsområden och alla situationer där diskriminering kan förekomma.

Med diskriminering på grund av kön avses i jämställdhetslagen bland annat att kvinnor och män försätts i olika ställning på grund av kön samt att en person särbehandlas på grund av könsidentitet eller könsuttryck, graviditet, förlossning, föräldraskap eller familjeansvar. Att försätta i olika ställning innebär främst att olika förmåner eller rättigheter beviljas eller att vissa skyldigheter, begränsningar eller servitut tydligt riktas på ovan nämnda grunder. 

Flera livsområden berörs av särskilda diskrimineringsförbud. Sådana är arbetslivet, läroanstalter, intresseorganisationer eller verksamhet som berör tillgång till och tillhandahållande av varor och tjänster (8–8 e § i jämställdhetslagen). Utöver dessa förbud innehåller jämställdhetslagen också ett allmänt förbud mot diskriminering (7 § i jämställdhetslagen). Förbudet kan tillämpas då de särskilda förbuden inte tillämpas.

Vad är inte diskriminering?

All särbehandling är inte diskriminering. Personer kan behandlas olika utan att de försätts i så olika ställning att det kan anses vara fråga om diskriminering enligt jämställdhetslagen.

Inte heller enbart dålig eller utebliven kundservice är diskriminering. En annan sak är dock ett förfarande som måste anses vara förbjudet enligt jämställdhetslagen.

Undantag enligt jämställdhetslagen

I jämställdhetslagen föreskrivs uttryckligen om vissa förfaringssätt som inte betraktas som diskriminering. Diskriminering som avses i jämställdhetslagen gäller inte:

 1. Särskilt skydd för kvinnor på grund av graviditet eller förlossning
 2. Att värnplikt endast gäller för män
 3. Godkännande av antingen enbart kvinnor eller enbart män som medlemmar i en förening om detta grundar sig på en bestämmelse i föreningens stadgar
  - egentliga arbetsmarknadsorganisationer kan aldrig begränsa medlemskap enligt kön
  - andra organisationer som bevakar en yrkesgrupps intressen kan göra detta, förutsatt att organisationen strävar efter att uppfylla ändamålet med denna lag och att detta grundar sig på en bestämmelse i föreningens stadgar
 4. Det är inte heller diskriminering om man på basis av jämställdhetsplanen strävar till tillfälliga åtgärder för att uppfylla ändamålet med jämställdhetslagen.

Misstänker du att du har blivit diskriminerad?

Av jämställdhetsombudsmannen får du instruktioner och råd om du misstänker att du blivit diskriminerad.

Diskriminering i arbetslivet:

 • Om du hör till ett fackförbund, kontakta förtroendemannen och ta reda på vilka rättigheter du har.
 • Jämställdhetsombudsmannens råd är gratis. I fackförbundens medlemsavgifter ingår rätt till juridisk rådgivning.
 • Du kan också kontakta ett offentligt rättsbiträde, en juristbyrå eller en advokat. Juridiska tjänster är vanligen avgiftsbelagda. Kontrollera om du har en rättsskyddsförsäkring som täcker rättegångskostnader.

Som mindre bemedlad kan du vara berättigad till gratis eller delvis avgiftsbelagd rättshjälp av ett offentligt rättsbiträde.