Sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön vid läroanstalter

Rätt till en trygg inlärnings- och studiemiljö  

Varje elev och studerande har rätt till en säker skola och studiemiljö där man inte behöver vara rädd för att bli utsatt för trakasserier. Det är viktigt att en elev eller studerande som är föremål för trakasserier eller som har noterat trakasserier identifierar trakasseriet, vet vem hen kan vända sig till och att man kan hantera trakasseriet på lämpligt sätt.

Skolan och läroanstalten är skyldig att ingripa i trakasserier

Jämställdhetslagen förbjuder sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön på läroanstalter. Läroanstaltens eller ett annat samfunds ansvar för ett enskilt trakasserifall börjar emellertid först då den ansvariga representanten informerats om trakasseriet. Då är det läroanstaltens eller samfundets skyldighet att vidta åtgärder för att avbryta trakasserierna.

Läroanstalten gör sig skyldig till diskriminering så som avses i jämställdhetslagen, om läroanstalten eller samfundet inte vidtar tillgängliga åtgärder för att hindra att trakasserierna fortsätter. Om trakasserierna till exempel utförs av läroanstaltens rektor eller en motsvarande person som ansvarar för ledningen av ett samfund som anordnar utbildning och undervisning ska det anses att läroanstalten eller samfundet varit medvetet om trakasserierna utan särskilt anmälan.

Läroanstalten eller samfundet har även gottgörelseskyldighet om den som trakasserar är en enskild lärare eller elev. 

Skolan och läroanstalten är också skyldiga att förebygga trakasserier 

Skolorna och läroanstalterna ska i sitt planmässiga arbete som syftar till att utveckla verksamheten och främja jämställdheten också fästa särskild uppmärksamhet vid förebyggande och avlägsnande av sexuella trakasserier eller trakasserier på grund av kön. 

Det rekommenderas att skolor och utbildningsanstalter har tydliga instruktioner gällande sexuella trakasserier eller trakasserier på grund av kön, i vilka det bland annat framgår vad trakasserier är, vad den som är föremål för trakasserier eller av den som har noterat trakasserier kan göra, vem hen kan vända sig till och hur personalen vid skolan eller läroanstalten bör agera i en sådan situation.

Trakasserier är aldrig den personens fel som utsatts för dem 

Den som utsatts för trakasserier upplever ofta skuld och skam. Man måste dock komma ihåg att trakasserier aldrig beror på den person som utsatts för dem.

Instruktioner och material:

Jämställdhetslagen, läroanstalterna och könsmångfalden (SHM, 2016) (PDF)

Handbok för att förebygga och ingripa i sexuella trakasserier i skolor och läroanstalter (Utbildningsstyrelsen, 2018) (PDF)