Vad är en lönekartläggning?

I jämställdhetsplanerna ska man särskilt fästa uppmärksamhet vid att främja jämställdheten i fråga om lön och andra anställningsvillkor.

Som grund för jämställdhetsplaneringen ska man göra en redogörelse för jämställdhetsläget på arbetsplatsen. Som en del av redogörelsen görs en lönekartläggning som omfattar en specificering av fördelningen av kvinnor och män i olika uppgifter samt en kartläggning av klassificeringen, lönerna och löneskillnaderna i fråga om kvinnors och mäns uppgifter. Denna kartläggning kallas lönekartläggning.

Lönekartläggningen regleras av bestämmelserna i 6 a och 6 b § i jämställdhetslagen.

Syftet med lönekartläggningen

Enligt jämställdhetslagen är syftet med en lönekartläggning att utreda att det inte förekommer ogrundade löneskillnader mellan kvinnor och män som är anställda av samma arbetsgivare och som utför arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt. Med hjälp av lönekartläggningen strävar man alltså efter att säkerställa att lönesättningen inte strider mot jämställdhetslagens förbud mot diskriminering i fråga om löner.

Information om lika lön och lönediskriminering finns på sidan Löneskillnader och lönediskriminering.

Tidtabell

Man ska göra lönekartläggningen minst vartannat år. Om man utarbetar en jämställdhetsplan varje år kan man emellertid göra lönekartläggningen vart tredje år.