Sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön

Eftertänksam kvinna sitter med en mobiltelefon i handen.

Sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön är diskriminering enligt jämställdhetslagen. Med sexuella trakasserier avses någon form av icke önskvärt verbalt, ickeverbalt eller fysiskt beteende av sexuell natur vars syfte är eller som leder till en kränkning av en persons psykiska eller fysiska integritet, särskilt när detta sker genom att skapa en hotfull, fientlig, förnedrande, förödmjukande eller tryckande stämning.

Med trakasserier på grund av kön avses i jämställdhetslagen någon form av icke önskvärt beteende som har samband med en persons könstillhörighet, könsidentitet eller könsuttryck som inte är av sexuell natur, vars syfte är eller som leder till en kränkning av en persons psykiska eller fysiska integritet och skapar en hotfull, fientlig, förnedrande, förödmjukande eller tryckande stämning.

Sexuella trakasserier kan komma till uttryck åtminstone på följande sätt:

 • sexuellt insinuerande gester eller miner
 • oförskämt prat med sexuell underton, oanständiga skämt samt påpekanden eller frågor om figuren, klädseln eller privatlivet
 • pornografiskt material eller brev, e-postmeddelanden, textmeddelande och telefonsamtal med sexuell underton
 • fysisk beröring
 • förslag eller krav på könsumgänge eller annat sexuellt umgänge
 • våldtäkt eller försök till våldtäkt

Trakasserier på grund av kön kan komma till uttryck till exempel på följande sätt:

 • nedsättande uttalanden om det andra könet
 • förnedrande av det andra könet
 • mobbning på arbetsplatsen eller i skolan då den baserar sig på den mobbades kön.

Att förhindra trakasserier

Det viktigaste i ett trakasserifall är att avbryta trakasserierna. Om den som utsätts för trakasserier anser att arbetsgivaren, läroanstalten, intresseorganisationen eller tillhandahållaren av varor eller tjänster har försummat sin skyldighet att vidta tillgängliga åtgärder för att förhindra de sexuella trakasserierna eller trakasserierna på grund av kön efter att de informerats om saken kan hen enligt jämställdhetslagen yrka på gottgörelse för diskriminering i tingsrätten. Yrkan på gottgörelse ska göras inom två år från brottet mot förbudet mot diskriminering.

Trakasseraren kan själv ställas till svars med stöd av strafflagen och skadeståndslagen. Trakasserier i arbetslivet kan även uppfylla kännetecknen för diskriminering i arbetslivet eller strida mot arbetarskyddslagen. Om det i de sexuella trakasserierna ingår avsiktlig kränkning av personens fysiska integritet kan man även tillämpa strafflagens bestämmelser om misshandels- eller sexualbrott. I strafflagen kriminaliseras även fysiskt sexuellt antastande (5 a § 20 kap. i strafflagen).

Arbetarskydd (Regionförvaltningsverket)

Exempel på trakasserier

Jaana, försäljare

På väggen i arbetsplatsens pausrum hänger en så kallad porrkalender. Jaana har påpekat detta för sin manliga chef, men han har skrattat och sagt att en så vacker kvinna som Jaana inte ska låta sig störas av kvinnorna i kalendern. Enligt chefen är Jaana inte alls sämre än kvinnorna på bilderna.

Jaana har bett sin chef att ta bort den så kallade porrkalendern från pausrum, men han har skrattat och sagt att Jaana inte alls är sämre kvinnorna på bilderna.
Kalle har upprepade gånger sagt nej på suggessivt förslag och bett sin chef hålla sig till arbetsärenden

Kalle, copywriter

Kalles kvinnliga chef har sänt bilder på sig själv i underkläder via Whatsapp och bett Kalle komma hem till henne. Kalle har upprepade gånger sagt nej och bett sin chef hålla sig till arbetsärenden. Som underställd tycker Kalle situationen är ångestväckande.

Sara, byråsekreterare

Sara arbetar på en mansdominerad arbetsplats där fräcka vitsar hör till vardagen. Snacket har inte stört henne innan en av medarbetarna börjat hälsa på henne med en kram. Dessutom har medarbetaren ofta kommenterat Saras utseende genom att säga bland annat ”du är åtminstone formellt kompetent”, ”den där klänningen klär dig verkligen” och ”hur kan din man låta dig jobba så långa dagar här bland alla män”. Sara känner sig inte längre bekväm på arbetsplatsen.

En av kollegorna kramar Sara och kommenterar hennes utseende på ett suggestivt sätt, och det känns obekvämt för henne.

Misstänker du att du har blivit diskriminerad?

Av jämställdhetsombudsmannen får du instruktioner och råd om du misstänker att du blivit diskriminerad.

Diskriminering i arbetslivet:

 • Om du hör till ett fackförbund, kontakta förtroendemannen och ta reda på vilka rättigheter du har.
 • Jämställdhetsombudsmannens råd är gratis. I fackförbundens medlemsavgifter ingår rätt till juridisk rådgivning.
 • Du kan också kontakta ett offentligt rättsbiträde, en juristbyrå eller en advokat. Juridiska tjänster är vanligen avgiftsbelagda. Kontrollera om du har en rättsskyddsförsäkring som täcker rättegångskostnader.

Som mindre bemedlad kan du vara berättigad till gratis eller delvis avgiftsbelagd rättshjälp av ett offentligt rättsbiträde.

Utlåtanden om sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön