Skriftlig redogörelse

En person har rätt att få en skriftlig redogörelse av läroanstalten, om hen anser att läroanstalten har diskriminerat personen på grund av sitt kön. Redogörelsen ska lämnas utan dröjsmål.

Man kan be om en redogörelse då man misstänker diskriminering till exempel vid

  • antagning av elever eller studerande
  • bedömning av studieprestationer
  • ordnande av undervisning
  • läroanstaltens övriga ordinarie verksamhet.

Syftet med redogörelsen är att hjälpa eleven eller studeranden att bedöma om läroanstaltens förfarande är diskriminering enligt jämställdhetslagen. Att lämna en redogörelse hjälper även med att minska antalet onödiga myndighetsbehandlingar och rättegångar.

Läroanstalten är även skyldig att vid begäran lämna en skriftlig redogörelse om en elev eller studerande upplever att hen har utsatts för sexuella trakasserier eller trakasserier på grund av kön. I detta fall ska det i redogörelsen fastställas vilka åtgärder läroanstalten vidtagit för att trakasserierna ska upphöra.

Om läroanstalten inte går med på att lämna en vederbörlig skriftlig redogörelse kan du kontakta jämställdhetsombudsmannen.

Gottgörelse

En läroanstalt som brutit mot jämställdhetslagens diskrimineringsförbud kan dömas att betala gottgörelse.

En person som anser att han eller hon diskriminerats av en läroanstalt som stridit mot jämställdhetslagen kan väcka talan om gottgörelse. Talan väcks vid den tingsrätt inom vars domkrets läroanstalten har sitt allmänna forum.

Gottgörelse och yrkande på gottgörelse