Jämställdhetsombudsmannen övervakar lagen om jämställdhet

Jämställdhetsombudsmannen övervakar lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män. Ombudsmannen ger råd och anvisningar om frågor som gäller jämställdhetslagen, om diskriminering på grund av kön, könsidentitet eller könsuttryck och om främjandet av jämställdhet mellan könen.

Uppgifter

  • att övervaka att lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män åtföljs, i synnerhet förbuden mot diskriminering och diskriminerande annonsering
  • att informera om jämställdhetslagen och hur den skall tillämpas
  • att genom initiativ, råd och anvisningar bidra till att lagens syfte uppnås
  • att följa upp att jämställdheten genomförs på olika områden av samhället
  • vidta åtgärder för att uppnå förlikning i diskrimineringsärenden som avses i jämställdhetslagen.

Jämställdhetsombudsmannen är en sjävständig och oberoende myndighet och verkar inom justitieministeriets förvaltningsområde.

Jämställdhetsombudsman Rainer Hiltunen

Statsrådet utnämnt Rainer Hiltunen till tjänsten som jämställdhetsombudsman i mars 2023. Han började den femåriga mandatperioden som ombudsman den 17 april 2023.

Jämställdhetsombudsman Rainer Hiltunen.

Rainer Hiltunen har en lång karriär inom att främjandet av de grundläggande och mänskliga rättigheterna. Innan Hiltunen blev utnämnt till jämställdhetsombudsman arbetade han mer än i 20 år vid diskrimineringsombudsmannens byrå. Till sin utbildning har han högre högskoleexamen i juridik.

Jämställdhetsombudsman arbetar för att främja jämställdhet och förebygga diskriminering. Ombudsmannens uppgift är att övervaka jämställdhetslagen, i synnerhet förbuden mot diskriminering.