Jämställdhetsombudsmannens övervakar lagen om jämställdhet

Jämställdhetsombudsmannen övervakar lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män. Ombudsmannen ger råd och anvisningar om frågor som gäller jämställdhetslagen, om diskriminering på grund av kön, könsidentitet eller könsuttryck och om främjandet av jämställdhet mellan könen.

Uppgifter

  • att övervaka att lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män åtföljs, i synnerhet förbuden mot diskriminering och diskriminerande annonsering
  • att informera om jämställdhetslagen och hur den skall tillämpas
  • att genom initiativ, råd och anvisningar bidra till att lagens syfte uppnås
  • att följa upp att jämställdheten genomförs på olika områden av samhället
  • vidta åtgärder för att uppnå förlikning i diskrimineringsärenden som avses i jämställdhetslagen.

Jämställdhetsombudsmannen är en sjävständig och oberoende myndighet och verkar inom justitieministeriets förvaltningsområde.

Vicehäradshövding Jukka Maarianvaara var  jämställdhetsombudsman på tiden 18.4.2017-27.11.2022. Efter den vikarierar på tjänsten specialsakkunnig Pirkko Janas. 

Ny jämställdhetsombudsman ska bli valt på början av året 2023. Mandatperioden är fem år i taget.