Diskriminerande arbetsplatsannonser

Arbetsplatsannonser får inte vara diskriminerande enligt kön. Utgångspunkten är att man inte får utannonsera en arbetsplats som sökbar av enbart kvinnor eller enbart män.

Endast i undantagsfall kan annonser riktas till enbart det ena könet. Detta förutsätter vägande och godtagbara skäl, dvs. att arbetets natur uttryckligen kräver en kvinna eller en man. Till en dansar- eller skådespelarroll kan man välja en person av det kön som rollfiguren representerar. Exempelvis kan man även välja att anställa antingen en man eller en kvinna som personlig assistent p.g.a. uppgiftens personliga natur.

Diskriminering i en arbetsplatsannons berättigar inte till gottgörelse enligt jämställdhetslagen.

Om man misstänker att en arbetsplatsannons strider mot jämställdhetslagen kan man kontakta jämställdhetsombudsmannen eller arbetarskyddsmyndigheterna:

  • Jämställdhetsombudsmannen kan föra ärenden gällande diskriminerande annonsering till diskriminerings- och jämställdhetsnämnden. Nämnden kan förbjuda att den diskriminerande annonsen upprepas eller fortgår, vid behov vid vite.
  • Arbetarskyddsmyndigheten kan föra ärendet för åtalsprövning för arbetsgivarens och dess representants del som brott mot förbudet mot diskriminering i arbetslivet.

Övriga instanser som ansvarar för publiceringen av en diskriminerande arbetsplatsannons, till exempel publicisten, kan omfattas av straffansvar på basis av strafflagens allmänna bestämmelse om diskriminering.