Trakasserier på arbetsplatser

Arbetsgivaren ska se till att en arbetstagare i sitt arbete inte utsätts för sexuella trakasserier eller andra trakasserier på grund av kön. Ansvaret för att förhindra trakasserierna överförs till arbetsgivaren när arbetsgivaren har blivit informerad om trakasserierna som arbetstagaren utsatts för.  Arbetsgivarens förfarande anses utgöra diskriminering som förbjuds i jämställdhetslagen om arbetsgivaren försummar sin skyldighet att vidta de åtgärder som står till buds för att förhindra trakasserierna.

Om den som trakasserar är arbetsgivaren själv (till exempel en verkställande direktör, styrelsemedlem eller annan person i motsvarande ställning) behöver den som trakasseras inte meddela någon annan representant för arbetsgivaren om trakasserierna för att förfarandet ska anses utgöra förbjuden diskriminering.

Den som trakasseras är ändå skyldig att informera den som trakasserar om att detta förfarande inte är önskvärt, om inte särskilda skäl talar för något annat. Om det i trakasserierna till exempel ingått hot om att försämra den trakasserade personens position, och i fall där den trakasserade personen inte underkastar sig trakasserierna, ska uttryckandet av motvillighet inte ges någon vikt. Också i trakasserifall där trakasseraren med användning av sunt förnuft borde inse att beteendet kan upplevas som trakasserier eller annars som icke önskvärt uppförande kan inte den som utsatts för trakasserier anses vara skyldig att meddela den som trakasserar hur hen upplever trakasserarens uppförande.

En person som upplevt trakasserier kan meddela detta till exempel till sin förman, arbetarskyddschefen, arbetarskyddsfullmäktigen, någon annan förtroendevald eller arbetshälsovården. Vid behov kan man få råd och hjälp från arbetarskyddsdistriktet, det egna fackförbundet eller jämställdhetsombudsmannen.

Då man misstänker trakasserier ska arbetsgivaren vidta nödvändiga åtgärder för att avbryta trakasserierna. Endast arbetsgivaren har tillräckligt effektiva befogenheter och medel för detta. Sådana är till exempel:

  • en anmärkning till trakasseraren
  • en varning
  • omorganisering av arbetsuppgifter eller arbetsutrymmen 
  • uppsägning eller hävning av trakasserarens anställningsförhållande.

Det är viktigt att det finns anvisningar för hur man ska förfara i trakasserifall på arbetsplatsen. Man kan behandla anvisningarna och förebyggande av trakasserier till exempel i samband med jämställdhetsplaneringen. Det är också bra att utreda om det förekommer sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön på arbetsplatsen vid utredning av jämställdhetsläget på arbetsplatsen. Mer information om jämställdhetsplanering på arbetsplatsen: Främjande av jämställdheten på arbetsplatsen.