Frågor som ska beaktas särskilt

I arbetet som strävar till att utveckla skolans eller läroanstaltens verksamhet och främja jämställdheten ska man fästa särskild uppmärksamhet vid

  • antagningen av elever eller studerande
  • anordnandet av undervisningen
  • bedömningen av studieprestationer
  • skillnader i inlärning samt
  • vid att förebygga och eliminera sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön.

Dessutom ska man beakta förebyggandet av diskriminering på grund av könsidentitet eller könsuttryck då man bereder det planmässiga arbetet som utförs på läroanstalten och fattar beslut om jämställdhetsfrämjande åtgärder. Det innebär till exempel att man vid läroanstalten ger grundläggande information om könsmångfald.

Instruktioner och material:

Jämställdhetslagen, läroanstalterna och könsmångfalden (PDF) (SHM, 2016)

Handbok för att förebygga och ingripa i sexuella trakasserier i skolor och läroanstalter (PDF) (Utbildningsstyrelsen, 2018)