Internationella konventioner

Konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor (CEDAW)

Konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor antogs av Förenta Nationernas generalförsamling i 1979. Syftet med konventionen är att främja ett jämlikt förverkligande av de universella mänskliga rättigheterna för kvinnor inom alla samhällsområden.

Konventionen är mycket målinriktad och förpliktar de stater som anslutit sig till konventionen att målmedvetet förbättra kvinnornas ställning inom olika livsområden. Då Finlands jämställdhetslag utarbetades användes konventionen som norm.

Kommittén för avskaffande av diskriminering av kvinnor (CEDAW-kommittén) övervakar att avtalsförpliktelserna följs genom de periodiska nationella rapporterna, som avtalsparterna är förpliktigade att avge. Utöver att komma med slutledningar och rekommendationer utgående från de periodiska rapporterna, kan kommittén ge allmänna rekommendationer för att förtydliga innehållet i avtalsförpliktelserna.

Konventionen trädde i kraft i Finland den 4 oktober 1986 (FördrS 67-68/1986).

På Finlex webbplatsen: Konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor (CEDAW)

Den internationella arbetsorganisationen ILO:s konventioner

ILO:s konvention nr. 100: Lika lön för män och kvinnor för arbete av lika värde (1951). Fördragsserie 9/1963.

ILO:s konvention nr. 111: Diskriminering i fråga om anställning och yrkesutövning (1958). Fördragsserie 63/1970.

ILO:s konvention nr. 156: Jämställdhet mellan manliga och kvinnliga arbetstagare med familjeansvar (1981). Fördragsserie 72/1983.

Konventionerna finns elektroniskt i en publikation (endast på finska): Kansainvälisen työjärjestön ILO:n sopimukset (PDF).

ILO-konventioner på svenska

Europarådets konventioner

På Finlex webbplatsen: Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet (Istanbulkonventionen). Europarådets fördragsserie – nr 210.