Hyvinvointialue työnantajana

Henkilöstövaikutukset sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta

Hyvinvointialueuudistus koskettaa erityisesti suurta naisvaltaista sosiaali- ja terveysalaa. Naisten osuus kunnallisissa sotepalveluissa on noin 90 prosenttia henkilöstöstä.

Uudistuksessa tehtävillä linjauksilla voi olla tasa-arvon kannalta merkittäviä vaikutuksia. Huomiota tulee kiinnittää muun muassa sosiaali- ja terveysalan työsuhteiden ehtoihin, kuten naisten ja miesten palkkaeroon tai työpaikan pysyvyyteen sekä naisten urakehitykseen. Linjaukset voivat siten vaikuttaa myös alan vetovoimaan.

Henkilöstöpoliittinen tasa-arvosuunnitelma  

Työnantajan ominaisuudessa hyvinvointialueiden organisaatioiden on laadittava henkilöstöpoliittinen tasa-arvosuunnitelma, jos työntekijöitä on vähintään 30. Tämän suunnitelman osana pitää olla palkkakartoitus. Tässä yhteydessä on kiinnitettävä huomiota samapalkkaisuuteen ja palkkaharmonisointiin.

Samapalkkaisuus ja palkkaharmonisaatio

Henkilöstö siirtyi ns. vanhoina työntekijöinä uuden työnantajan palvelukseen ja säilytti siirtymähetkellä voimassa olevaan palvelussuhteeseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet. Uudistuksen valmistelussa ja täytäntöönpanossa tulee ottaa huomioon tasa-arvolain työelämän syrjintäkiellot ja se, että hyvinvointialueiden työnantajia koskee tasa-arvosuunnitelman ja palkkakartoituksen tekemisvelvoite. Hyvinvointialueilla on tehtävä ponnisteluja sukupuolten perinteisen työnjaon, segregaation purkamiseksi. 

Hyvinvointialueita sitoo samapalkkaisuusperiaate eli samasta ja samanarvoisesta työstä tulee maksaa samaa palkkaa. Periaate tarkoittaa sitä, että sukupuoleen perustuva syrjintä tulee poistaa kaikista niistä tekijöistä tai ehdoista, jotka vaikuttavat samasta tai samanarvoisesta työstä maksettavaan korvaukseen. Kun palkka määritellään työtehtävien luokittelun mukaan, tämän tulee perustua samoihin arviointitekijöihin miehillä ja naisilla. Luokitteluun ei saa sisältyä sukupuoleen perustuvaa syrjintää. Tasa-arvovaltuutetulle tulleissa palkkasyrjintäepäilyjä koskevissa yhteydenotoissa sote-ala on korostunut. 

Hyvinvointialueille siirtyi henkilöstöä yli sadasta kunnasta ja kuntayhtymästä. Siirtyneen henkilöstön samasta ja saman vaativuustason tehtävistä maksettavan palkan taso vaihtelee. Jokaisessa kunnassa ja kuntayhtymässä on oma tehtävien vaativuuteen perustuva palkkausjärjestelmänsä ja palkkapolitikkansa. Palkkojen yhteensovittamisen eli harmonisaation tarve perustuu työnantajan velvoitteeseen kohdella työntekijöitään syrjimättömästi. Liikkeen luovutuksen jälkeen palkat on harmonisoitava eli saatettava samoissa ja yhtä vaativissa töissä työskentelevien palkat samalle tasolle kohtuullisessa ajassa. Palkkojen harmonisointiin vaikuttavat vahvasti myös hyvinvointialueilla sovellettavat työ- ja virkaehtosopimukset. Hyvinvointialueilla tulee sitoutua selkeästi samapalkkaisuusperiaatteen noudattamiseen.