Hyppää sisältöön

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksupäätöksen lähettäminen ainoastaan äidille (TAS 545/2018, annettu 15.4.2019)

Tasa-arvovaltuutettua pyydettiin selvittämään, ovatko kaupungin varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määräämistä koskevat käytännöt tasa-arvolain mukaisia. Päätös varhaiskasvatusmaksun määräämisestä lähetettiin ainoastaan lapsen äidille, vaikka lapsen isä oli tehnyt hakemuksen. Ensisijaisen maksajan vaihtamiseksi oli vaadittu äidin kirjallista suostumusta.

Tasa-arvovaltuutettu pyysi kaupungilta selvityksen asiassa. Kaupungin mukaan aikanaan oli sovittu, että äiti on aina ensisijainen maksaja, jolle lapsen asioita koskevat asiakasmaksupäätökset ja laskut osoitetaan, sillä kaupungin käytössä oleva järjestelmä ei mahdollista asiakirjojen lähettämistä molemmille vanhemmille erikseen. Ensisijaisen maksajan vaihtamiseksi vaaditaan toisen vanhemman kirjallinen lupa. Lisäksi kaupunki totesi, että asiakasmaksupäätös on osoitettu molemmille vanhemmille, vaikka se lähetetäänkin vain toiselle vanhemmista.

Tasa-arvolain 4 §:n mukaan viranomaisten tulee kaikessa toiminnassaan edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti sekä luoda ja vakiinnuttaa sellaiset hallinto- ja toimintatavat, joilla varmistetaan naisten ja miesten tasa-arvon edistäminen asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa. Erityisesti tulee muuttaa niitä olosuhteita, jotka estävät tasa-arvon toteutumista.

Tasa-arvolain 7 §:ssä kielletään välitön ja välillinen syrjintä sukupuolen perusteella. Välittömässä syrjinnässä henkilöä kohdellaan sukupuolen perusteella epäsuotuisammin kuin jotakuta muuta kohdellaan, on kohdeltu tai kohdeltaisiin vertailukelpoisessa tilanteessa. Syrjinnän kiellot velvoittavat myös viranomaisia menettelyssään, kuten esimerkiksi etuuksia ja velvollisuuksia myönnettäessä.

Tasa-arvovaltuutettu piti ongelmallisena sitä, että päätös asiakasmaksusta menee sitä hakeneen henkilön sijasta toiselle henkilölle. Valtuutettu totesi, että vaikka vanhempien voidaan odottaa toimivan yhteistyössä tällaisen asian suhteen, ei toisella vanhemmalla ole oikeutta avata toiselle osoitettuja kirjeitä tai pääsyä toisen sähköpostiin tai asiointitilille. Toiselle osoitetun kirjeen tai muun suljetun viestin oikeudeton avaaminen on kielletty rikoslaissa.

Tasa-arvovaltuutettu katsoi, että ensisijaisen maksajan määrittäminen lähtökohtaisesti lapsen äidiksi sekä äidiltä edellytetty suostumus ensisijaisen maksajan vaihtamisesta vahvistaa stereotyyppistä kuvaa äidistä lapsen ensisijaisena vanhempana. Lisäksi tällainen käytäntö on ristiriidassa viranomaisille osoitetun tasa-arvon edistämisvelvoitteen kanssa. Aikaisemmissa lausunnoissaan tasa-arvovaltuutettu on myös katsonut, ettei tietojärjestelmän rajoituksia voida pitää hyväksyttävänä syynä naisten ja miesten erilaiselle kohtelulle.

Tasa-arvovaltuutettu suositteli, että mikäli asiakasmaksupäätöstä ei pystytä lähettämään kuin yhdelle henkilölle, tulisi kaupungin jatkossa määritellä ensisijainen maksaja vanhempien ilmoituksen perusteella, eikä automaattisesti vanhempien sukupuolen mukaan.

 

 

28.05.2019