Hyppää sisältöön

Valtiovarainministeriön ohjeistus tutkimusrahoituksen käytöstä (TAS/180/2009)

 Tasa-arvovaltuutettu on selvittänyt uuden ns. kokonaiskustannusmallin vaikutuksia tutkijanaisten asemaan. Uusi kustannusmalli saattaa parantaa erityisesti nuorten tutkijanaisten asemaa.


Yliopistot ja muun muassa Suomen Akatemia ovat vuoden 2009 alusta lähtien soveltaneet rahoituksessa julkisen hallinnon yhteisrahoitteisten hankkeiden kustannuslaskentamallia. (Kokonaiskustannusten laskenta ja niihin perustuva yhteisrahoitus, Valtiovarainministeriön työryhmämuistioita 9/2007).

Kokonaiskustannusmallin vaikutuksista tutkijanaisten asemaan on erilaisia näkemyksiä. Huolenaiheena on esitetty, että työnantajat joutuvat miettimään tarkkaan naisten palkkaamista tutkimusprojekteihin äitiyslomasta aiheutuvien kustannusten vuoksi. Tutkijanaisen äitiysloman kustannukset jäisivät yliopistolle tai muulle tutkimuslaitokselle, koska ulkopuolista rahoitusta ei saisi käyttää kuin välittömän työajan kustannuksiin. 

Valtiovarainministeriön mukaan käsitys, että hankkeille myönnettäisiin jatkossa rahoitus vain välittömiin palkkakustannuksiin, on virheellinen. Välittömien palkkakustannusten lisäksi otetaan huomioon välilliset kustannukset tietyn kertoimen mukaan.

Monien rahoittajien aiemmin käyttämä lisäkustannusmalli on kannustanut palkkaamaan henkilöstöä määräaikaisiin palvelussuhteisiin, koska vakinaisen henkilöstön palkkauskustannukset eivät ole rahoituskelpoisia. Uudessa rahoitusmallissa vakituisen henkilöstön palkkauskustannukset ovat nyt rahoituskelpoisia ja kokonaiskustannusmalliin siirtyminen saattaakin parantaa erityisesti nuorten tutkijanaisten asemaa.

Tasa-arvovaltuutettu toteaa, että kokonaiskustannusmallin vaikutukset tutkijanaisten asemaan selviävät, kun kyseisestä rahoitusmallista saadaan enemmän kokemuksia. On ensiarvoisen tärkeää valtavirtaistaa sukupuolinäkökulma tiede- ja korkeakoulupolitiikkaan ja sisällyttää naisten tutkijanuraa ja tasa-arvoa koskevat kysymykset kaikkeen korkeakoulu- ja tiedepoliittiseen päätöksentekoon. Sukupuolinäkökulman tulisi olla mukana kaikissa merkittävissä yhteiskunnallisissa uudistuksissa jo alusta lähtien.

Tasa-arvovaltuutetun mukaan on toivottavaa, että määräaikaisten työsopimusten käyttö vähenee uuden rahoitusmallin myötä. Kokonaiskustannusmallin vaikutuksia arvioitaessa jää seurattavaksi, kattavatko siinä käytettävät henkilösivukustannuskertoimet palkkakustannukset täysimääräisinä äitiys- ja isyysvapaiden osalta siten kuin virka- ja työehtosopimuksissa on sovittu.

31.10.2011