Hyppää sisältöön

Syrjintäepäily miestyöntekijän palattua perhevapaalta (TAS 352/2016, annettu 04.04.2017)

Tasa-arvovaltuutettu katsoi, että työnantaja oli kohdellut miestyöntekijää syrjivästi, koska työnantaja ei ollut ottanut tehtävien järjestelyissä ja töiden jaossa huomioon miehen paluuta perhevapaalta.

Miestyöntekijä oli jäänyt 14 kuukauden mittaiselle hoitovapaalle kesäkuussa 2015. Hänen tilalleen oli palkattu vakituiseen työsuhteeseen työntekijä. Mies oli palannut töihin elokuussa 2016, mutta hänen tilalleen palkattu työntekijä oli edelleen jatkanut samoissa tehtävissä.  Miestyöntekijälle ei ollut riittänyt varsinaisia työtehtäviä, vaan hänelle oli määrätty raskaita varastotöitä, jossa hänen aiemmin leikattu kätensä oli kipeytynyt. Työnantaja ei ollut myöskään puhunut miehelle mitään tämän perhevapaan jälkeen. Lisäksi mies kertoi, ettei ollut työhön palattuaan saanut enää takaisin työpaikan avaimia, työpuhelinta eikä työsähköpostiaan.

Miestyöntekijä oli sittemmin lomautettu lokakuussa 2016 tuotannollistaloudellisista syistä. Työnantaja oli kertonut miehen valikoituneen lomautettavaksi terveydellisistä syistä, koska hän ei kätensä vuoksi pystynyt tekemään kaikkia määrättyjä tehtäviä.

Tasa-arvovaltuutettu totesi lausunnossaan, että perhevapaat ovat myös miehille tarkoitettu lakisääteinen oikeus, eikä niistä saa seurata ennen tai jälkeen perhevapaata työntekijälle haitallisia seuraamuksia. Työnantajan tulee töiden ja tehtävien järjestelyissä ottaa huomioon perhevapailla olevien työntekijöiden oikeudet, kuten paluuoikeus ja oikeus saada hyväkseen kaikki ne työehtojen parannukset, joita on tapahtunut hänen poissaolonsa aikana. Tarpeen mukaan työntekijälle palkataan perhevapaan ajaksi sijainen. Sijaisen palkkaaminen ei saa kuitenkaan estää perhevapaalla olevaa työntekijää palaamasta entisiin tehtäviinsä.

Tasa-arvovaltuutettu katsoi, että työnantaja ei ollut ottanut tehtävien järjestelyissä ja töiden jaossa huomioon miehen paluuta töihin perhevapaalta. Hänen sijaisekseen otettu työntekijä oli jatkanut entisissä tehtävissä, jolloin miehelle ei ollut jäänyt muita kuin varastotehtäviä. Näin ollen syntyi syrjintäolettama siitä, että työnantaja oli menetellyt asiassa vastoin tasa-arvolakia.

Siltä osin kuin asia koski työsopimuslain tulkintaa perhevapaalta paluusta sekä lomautuksen perusteista, asia on ollut erikseen työsuojeluviranomaisten tutkittavana.

27.04.2017