Tasa-arvovaltuutetun lausunto translakia koskevasta luonnoksesta hallituksen esitykseksi (TAS 261/2014, annettu 12.9.2014)

Tasa-arvovaltuutettu on antanut sosiaali- ja terveysministeriölle lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetun lain (563/2002, jäljempänä translaki) muuttamisesta.

Tasa-arvovaltuutettu kannattaa lain nimikkeen muuttamista ehdotetun mukaisesti niin, että lain uusi nimike olisi "Laki sukupuolen vahvistamisesta". Translain 1 §:n mukaisista sukupuolen oikeudellisen vahvistamisen edellytyksistä pitää poistaa vaatimus siitä, että henkilö on steriloitu tai hän on muusta syystä lisääntymiskyvytön. Myös naimattomuusvaatimus on poistettava translain 1 §:stä.

Translain 2 §:n vaihtoehtoisista sääntelymalleista tasa-arvovaltuutettu pitää parempana vaihtoehtoa B, jossa transsukupuolisella henkilöllä ja hänen puolisollaan olisi yhteisellä päätöksellä niin halutessaan mahdollisuus jatkaa suhdettaan siinä parisuhdemuodossa, jonka he ovat aikoinaan yhdessä solmineet.

Lisääntymiskyvyttömyysvaatimus rikkoo perus- ja ihmisoikeuksia, kuten transsukupuolisten henkilöiden oikeutta tasa-arvoon, henkilökohtaiseen koskemattomuuteen sekä yksityis- ja perhe-elämään.  Lisääntymiskyvyttömyysvaatimuksella on ollut myös sukupuolen oikeudellisen vahvistamisen ulkopuolelle ulottuvia haitallisia vaikutuksia transsukupuolisten ihmisten ja heidän puolisoidensa asemaan (esim. transsukupuolisten ihmisten ja heidän puolisoidensa asema hedelmöityshoitojen saamisessa).

Myös sukupuolen vahvistamisen edellytyksenä oleva naimattomuusvaatimus tai parisuhteen muuttuminen avioliitosta rekisteröidyksi parisuhteeksi tai rekisteröidyn parisuhteen muuttuminen avioliitoksi vastoin puolisoiden tahtoa on koettu perusteettomaksi puuttumiseksi transsukupuolisten ihmisten ja heidän puolisoidensa yksityis- ja perhe-elämään.

Muista translain muutostarpeista tasa-arvovaltuutettu nosti lausunnossaan esille muun muassa sen, että henkilön juridisen sukupuolen vahvistamista sukupuoli-identiteettinsä mukaiseksi ei pitäisi kytkeä sukupuoliristiriidan lääketieteelliseen diagnosointiin ja hoitoon siten kuin se on nykyisessä translaissa.

Tasa-arvovaltuutetun lausunto kokonaisuudessaan: Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetun lain (563/2002) muuttamisesta.pdf (107.6 kt )

25.09.2014