Hyppää sisältöön

Tasa-arvovaltuutetun lausunto avioliittolain muutosten edellyttämistä lainmuutoksista (TAS 321/2015, annettu 02.12.2015)

Eduskunta hyväksyi joulukuussa 2014 avioliittolain muutoksen (156/2015), jonka nojalla myös samaa sukupuolta olevat voivat solmia avioliiton. Avioliittolain muutos tulee voimaan 1.3.2017 ja se edellyttää muutoksia myös muihin lakeihin, kuten lakiin transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta (563/2002, jäljempänä translaki). Tasa-arvovaltuutettu antoi 2.12.2015 eduskunnan lakivaliokunnalle lausunnon hallituksen esityksestä (HE 65/2015), joka koski näitä avioliittolain muutoksen edellyttämiä muita lainmuutoksia.

Tasa-arvovaltuutettu totesi, että avioliittolain muutoksen jälkeen solmituissa avioliitoissa sukupuoli ja sukupuolen vahvistaminen eivät enää vaikuta parisuhteen muotoon ja siihen liittyviin oikeusvaikutuksiin. Tämä edistää myös transihmisten yhdenvertaista asemaa.

Tasa-arvovaltuutettu piti hyvänä sitä, että translakiin ehdotetuissa säännöksissä ei enää edellytetä naimattomuutta tai puolison suostumusta sukupuolen vahvistamiseksi. Esityksessä ehdotetaan sen sijaan, että maistraatin on ilmoitettava avioliitossa olevan henkilön sukupuolen vahvistamisesta toiselle aviopuolisolle. Tasa-arvovaltuutettu totesi, että avioliitossa on kyse kahden henkilön välisestä sopimuksesta ja siihen vaikuttavien muutosten arvioinnista kummankin kannalta. Maistraatin ilmoituksella on merkitystä ennen avioliittolain muutosta solmituissa avioliitoissa, joissa edellytyksenä on, että puolisot ovat eri sukupuolta. Tasa-arvovaltuutettu ehdotti, että hallituksen esitystä olisi muutettu niin, että maistraatti ilmoittaa avioliitossa olevan henkilön sukupuolen vahvistamisesta toiselle aviopuolisolle vain silloin, kun avioliitto on solmittu ennen avioliiton muutoksen voimaantuloa 1.3.2017.

Tasa-arvovaltuutettu totesi, että nyt ehdotettujen translain muutosten lisäksi sukupuolen vahvistamisen edellytyksistä pitää ehdottomasti poistaa vaatimus siitä, että henkilö on steriloitu tai hän on muusta syystä lisääntymiskyvytön. Lisääntymiskyvyttömyysvaatimus rikkoo perus- ja ihmisoikeuksia, kuten oikeutta tasa-arvoon, henkilökohtaiseen koskemattomuuteen sekä yksityis- ja perhe-elämään. Sosiaali- ja terveysministeriön translain uudistamiseksi asettaman työryhmän loppuraportissa (6.5.2015, STM 2015:23) on jo olemassa valmis hallituksen esityksen muotoon tehty ehdotus lisääntymiskyvyttömyysvaatimuksen poistamisesta.

Lakivaliokunta totesi mietinnössään (LaVM 7/2015 vp), että asiantuntijakuulemisessa oli noussut esiin lukuisia translakiin kohdistuvia muita muutostarpeita, kuten nk. lisääntymiskyvyttömyyttä koskevan edellytyksen poistaminen. Koska esille nousseet muut muutostarpeet eivät liittyneet avioliittolain muutokseen, niitä ei valiokunnan mukaan ollut mahdollista arvioida eikä toteuttaa nyt käsiteltävänä olleen esityksen yhteydessä. Saadun selvityksen valossa translain muutostarpeiden kokonaistarkastelu todettiin kuitenkin aiheelliseksi.

08.01.2016