Hyppää sisältöön

Tasa-arvovaltuutettu: varhaiskasvatusta koskeva hallituksen esitys ristiriidassa tasa-arvolain tarkoituksen kanssa

Tasa-arvovaltuutettu Pirkko Mäkinen oli 12.11.2015 sivistysvaliokunnan kuultavana varhaiskasvatuslain sekä lastenkotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta.

Yhteenveto tasa-arvovaltuutetun esityksestä kuulemistilaisuudessa

Hallituksen esityksessä päivähoito-oikeus rajattaisiin 20 tuntiin viikossa niiltä perheiltä, joissa toinen vanhemmista on perhevapaalla tai työttömänä. Tasa-arvovaltuutettu totesi, että lapsen subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen takaa kaikille lapsille oikeuden varhaiskasvatukseen. Laadukas varhaiskasvatus on ennen kaikkea lapsen oikeus ja tasa-arvovaltuutetun mielestä on lapsen edun mukaista, että hänellä on oikeus kokopäiväiseen päivähoitoon.

Laadukas varhaiskasvatus on tärkeä myös sukupuolten tasa-arvon kannalta. Joustavat ja kaikille saatavilla olevat varhaiskasvatuspalvelut ovat työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen sekä työurien pidentämisen kannalta keskeisiä.

Naiset käyttävät perhevapaita miehiä enemmän. Siksi hallituksen esityksen mahdolliset kielteiset vaikutukset koskevat enemmän naisia kuin miehiä. Hallituksen esitys saattaa erityisesti epätyypillisissä työsuhteissa (mm. määräaikaiset työsopimukset, 0-työsopimukset, vuokra- ja keikkatyö) olevat ja esimerkiksi yksinhuoltajat erityisen haavoittuvaan asemaan.

Voimassa oleva järjestelmä, jossa lapsella on oikeus varhaiskasvatukseen riippumatta siitä, mitä lapsen vanhemmat tekevät, mahdollistaa joustavan paluun työelämään perhevapaiden jälkeen. Esitetty rajattu oikeus varhaiskasvatukseen on työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen kannalta ongelmallinen.

Hallituksen esitys vaikuttaa myös varhaiskasvatuksen henkilöstön asemaan. Hallituksen esitys sisältää arvion, jonka mukaan esityksen toteutumisen vaikutuksena varhaiskasvatuksen yhteydessä olevien työpaikkojen määrä vähenee. Koska varhaiskasvatuksen henkilöstöstä suurin osa on naisia, vaikuttaa työpaikkojen väheneminen enemmän naisiin kuin miehiin.

Lisäksi esityksessä todetaan, että ehdotetuista muutoksista johtuva osa-aikatyön mahdollinen lisääntyminen vaikuttaa matalapalkkaisella alalla työskentelevän varhaiskasvatuksen henkilöstön ansiotasoon. Heidän työolonsa heikentyvät myös kasvavien ryhmien takia.

Hallituksen esityksen tasa-arvovaikutusten arviosta on luettavissa, että esityksellä on heikentävä vaikutus erityisesti naisten asemaan työelämässä ja että se lisäisi sukupuolten välistä eriarvoisuutta. Tasa-arvovaltuutetusta on huolestuttavaa, että esityksen tasa-arvovaikutusten arviolle ei kuitenkaan ole annettu painoa, vaikka esityksen vaikutukset näyttäisivät olevan ristiriidassa tasa-arvolain tarkoituksen kanssa.

13.11.2015