Valikko

Tasa-arvovaltuutettu kannattaa ehdotusta uudesta ihmisoikeusinstituutiosta (TAS/243/2010)

Tasa-arvovaltuutettu tukee ehdotusta siitä, että Suomeen perustettaisiin kansallinen ihmisoikeusinstituutio, joka keskittyisi perus- ja ihmisoikeuksien yleiseen edistämiseen. Oikeusministeriön asettama työryhmä laati ehdotuksen asiasta. Tasa-arvovaltuutettu antoi työryhmän mietintöä koskevan lausunnon.

Lausunnossaan tasa-arvovaltuutettu puoltaa oikeusministeriön työryhmän esitystä, mutta toteaa myös, että esityksessä on kuitenkin joitakin huomionarvoisia kohtia. Esitys ei esimerkiksi sellaisenaan huomioi riittävästi kansallisen ihmisoikeusinstituution itsenäisyydelle ja riippumattomuudelle asetettuja vaatimuksia. Lisäksi tasa-arvovaltuutettu toteaa lausunnossaan, että kansallisen perus- ja ihmisoikeuskentän kokonaistarkastelulle olisi edelleen tarvetta. Kokonaistarkastelu olisi paikallaan erityisesti, jos ja kun ehdotetaan, että perus- ja ihmisoikeuskenttään perustetaan uusi toimija.

Oikeusministeriön työryhmä ehdottaa, että uusi ihmisoikeusinstituutio sijoitettaisiin eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian yhteyteen. Tasa-arvovaltuutetun mielestä tulisi kuitenkin yksiselitteisesti todeta, että perustettavaksi ehdotettu uusi ihmisoikeusinstituutio on tehtäviään hoitaessaan itsenäinen ja riippumaton, eli niin sanottu Pariisin periaatteiden mukainen kansallinen ihmisoikeusinstituutio. Tämä tarkoittaisi sitä, että uusi ihmisoikeusinstituutio olisi itsenäinen ja riippumaton myös eduskunnan oikeusasiamiehestä, vaikka se hallinnollisesti sijoitettaisiinkin oikeusasiamiehen kanslian yhteyteen. Toteamus uuden ihmisoikeusinstituution asemasta selkeyttäisi ihmisoikeusinstituution toimintaa, ja toteamuksen avulla voitaisiin myös välttää mahdolliset väärinkäsitykset.

Myös kansallisen perus- ja ihmisoikeuskentän kokonaistarkastelu olisi tasa-arvovaltuutetun mielestä tarpeellista. Kokonaistarkastelu mahdollistaisi pohdinnan esimerkiksi siitä, olisiko nykyiset erityislainvalvojat syytä koota perustettavaksi ehdotetun ihmisoikeusinstituution yhteyteen. Valtuutettu muistuttaa, että eri toimijoiden kokoaminen yhteen olisi tietyllä tavalla johdonmukaista. Onhan juuri nykyisen perus- ja ihmisoikeusjärjestelmän hajanaisuus osaltaan herättänyt keskustelun siitä, tarvitaanko Suomeen kansallinen ihmisoikeusinstituutio. Lisäksi on myös tiedostettu, että olemassa olevat rakenteet on järjestettävä uudelleen. Valtuutettu toteaakin, että käynnissä olevaan keskusteluun olisi saattanut löytyä myös uuden ihmisoikeusinstituution perustamista selkeämpi ratkaisu. Uuden toimijan perustamisen sijaan olisi voitu noudattaa usean Euroopan maan linjaa, ja jokin jo olemassa oleva perus- ja ihmisoikeustoimija olisi voitu nimetä kansalliseksi ihmisoikeusinstituutioksi. Mahdollisuutta olisi ainakin ollut syytä pohtia perusteellisesti.

TAS 243/2010, koko lausunto (pdf, 59 kB)

03.08.2010