Valikko

Tasa-arvolakiuudistus ei kaada kampaamoyrittäjiä

Eri lehdissä on kirjoitettu tasa-arvolain muutosesityksen vaikutuksista kampaamoyrittäjien asemaan. Asia on herättänyt pelkoa ja epätietoisuutta, ja kirjoituksiin on sisältynyt monia väärinkäsityksiä ja virheitä

Lainmuutos ei estä yrittäjiä tarjoamasta vastedeskin vain parturi- tai kampaamopalveluja eikä hinnoittelemasta palvelujaan niiden vaatiman työmäärän ja laadun mukaan. Lainmuutos ei myöskään edellytä yrittäjiltä lisäkouluttautumista tai uusien työvälineiden hankintaa. Lainmuutos edellyttää ainoastaan, että yrittäjä tarjoaa palvelujaan kummallekin sukupuolelle ja että hinnoittelu perustuu asiakkaan hiuksille kulloinkin tehtävään toimenpiteeseen, ei asiakkaan sukupuoleen.

Sukupuoleen perustuva syrjintä palveluiden hinnoittelussa ja tarjonnassa on ollut Suomessa tähänkin asti kiellettyä tasa-arvolain perusteella. Tasa-arvovaltuutettu ja kuluttaja-asiamies ovat yhdessä kampanjoineet sukupuoleen perustuvan hinnoittelun poistamiseksi. Nyt tätä syrjintäkieltoa ollaan tehostamassa EU:n edellyttämällä tavalla. Jo aikaisemmin Suomessa on tullut voimaan vastaava syrjimättömyyden periaate etnisen syrjinnän osalta.

Tasa-arvolaissa säädetään myös hyvityksestä. Sitä voi tällä hetkellä vaatia, jos tulee syrjityksi työelämässä, oppilaitoksessa tai työmarkkinajärjestössä. Lain uudistuksen myötä samanlainen hyvitys ulotetaan koskemaan myös tavaroiden ja palvelujen tarjontaa sekä hinnoittelua.

Käsitys, että palveluun tyytymätön asiakas saisi automaattisesti 3000 euron kipurahan, on kuitenkin täysin väärä. Tuomioistuin päättää hyvityksen määräämisestä ja suuruudesta. Säännös on hyvin joustava ja antaa mahdollisuuden alentaa hyvitystä tai jopa jättää se kokonaan tuomitsematta. Tuomioistuin voi ottaa hyvityksen määrässä huomioon rikkojan taloudellisen aseman ja pyrkimykset poistaa syrjivä menettely. Tuomioistuinkäsittely merkitsee aina myös kuluriskiä oikeudenkäyntikulujen muodossa.

Tasa-arvovaltuutetun näkökulmasta voi todeta, että elinkeinonharjoittajat ovat ottaneet hyvin huomioon saamansa ohjeet tasa-arvolain noudattamisesta ja korjanneet pyydettäessä menettelyään. Tämä on ollut yrittäjien oman edun mukaista, koska sukupuoleen perustuva hinnoittelu karkottaa osan asiakkaista.

21.01.2009