Hyppää sisältöön

Tasa-arvolaki koskee nyt myös tavaroita ja palveluja

Tasa-arvolakia on uudistettu 1.1.2009 lukien. Uudistuksen myötä hyvitys- ja vastatoimisäännökset koskevat nyt myös tavaroiden tai palvelujen tarjoajia. Syrjivä menettely on ollut kiellettyä jo aiemmin, mutta nyt siihen voidaan puuttua tehokkaammilla seuraamuksilla, viime kädessä tuomioistuimessa ajettavalla hyvityskanteella. Tasa-arvolain uuden pykälän (8 e §) mukaan tavaroiden tai palvelujen tarjoaja menettelee syrjivästi, jos henkilö asetetaan tavaroiden ja palvelujen tarjonnassa sukupuolen perusteella muita epäedullisempaan asemaan. Syrjintää on myös tavaran tai palvelun tarjoajan taholta tapahtuva seksuaalinen tai sukupuolesta johtuva häirintä. Tavaroiden ja palvelujen tarjoaminen vain toiselle sukupuolelle on kuitenkin sallittua, jos se tehdään oikeutetun tavoitteen saavuttamiseksi ja tavoitteeseen pyritään asianmukaisin ja tarpeellisin keinoin.

Tarkoituksena ei ole estää kaikkea naisten ja miesten erilaista kohtelua, ainoastaan selkeästi epäoikeudenmukainen erilainen kohtelu. Esimerkiksi äitienpäivä- tai isänpäivätarjoukset ovat edelleen mahdollisia, jos kyse on harvoin annettavasta huomionosoituksesta, jonka rahallinen arvo on vähäinen. Vastaavalla tavalla suhtaudutaan myös urheiluseurojen tai muiden yhdistysten vain toiselle sukupuolelle tarjoamiin tilapäisiin pieniin alennuksiin.

Parturi- tai kampaamoyrittäjät voivat lakimuutoksen jälkeenkin tarjota oman liikeideansa, ammattiosaamisensa ja käytettävissään olevien välineiden mukaista palvelua sukupuolesta riippumatta. Hinnoittelu ei saa kuitenkaan perustua sukupuoleen. Sen sijaan hinta voi määräytyä työn vaativuuden ja siihen käytettyjen aineiden ja ajan mukaan.

Uutta pykälää ei sovelleta tiedotusvälineiden ja mainonnan sisältöön eikä koulutukseen. Suomessa voi myös tietyin edellytyksin käyttää sukupuolta vakuutusmatemaattisena laskentatekijänä, joka vaikuttaa naisten ja miesten vakuutusmaksujen ja -etuuksien määrään. Tästä on säädetty erikseen vakuutuslainsäädännössä. Tarkoituksena on, että vakuutusmaksuissa ja -etuuksissa hyväksytään vain sellaiset erot, jotka vakuutuslaitoksen suorittama riskinarviointi osoittaa oikeutetuiksi ja oikeasuhtaisiksi.

Tasa-arvolakiin on otettu myös uusi kiellettyjä vastatoimia koskeva 8 a §:n 2 momentti, jonka mukaan syrjintää on myös se, että tavaroiden tai palvelujen tarjoaja asettaa henkilön epäedulliseen asemaan tai kohtelee häntä siten, että häneen kohdistuu kielteisiä seurauksia sen jälkeen, kun hän on vedonnut tasa-arvolaissa säädettyihin oikeuksiin tai velvollisuuksiin tai osallistunut syrjintää koskevan asian selvittämiseen. Tasa-arvolakia rikkonut tavaran tai palvelujen tarjoaja voidaan tuomioistuimessa tuomita suorittamaan syrjitylle vähintään 3 240 euron suuruinen hyvitys. Hyvitystä määrättäessä on kuitenkin aina otettava huomioon muun muassa syrjinnän laatu, laajuus ja kesto. Hyvitystä voidaan alentaa tai se voidaan poistaa kokonaan, jos tämä on kohtuullista, kun otetaan huomioon rikkojan taloudellinen asema ja pyrkimykset estää tai poistaa menettelyn vaikutukset sekä muut olosuhteet. Syrjityksi itsensä kokeneiden asiakkaiden tulee kertoa asiasta tavaran tai palvelun tarjoajalle, jotta tällä on mahdollisuus korjata menettelynsä.

21.01.2009