Sovintomahdollisuus lakiin: tasa-arvolain muutos parantaa syrjintää kokeneen oikeusturvaa


Tasa-arvovaltuutetulle toimivalta sovinnon edistämiseen

Tasa-arvovaltuutetulla on jatkossa mahdollisuus edistää sovintoa tasa-arvolaissa tarkoitettua syrjintää koskevissa asioissa. Tasa-arvolaissa kielletään syrjintä sukupuolen, sukupuoli-identiteetin ja ilmaisun perusteella.

Tasa-arvovaltuutettu on pitkään esittänyt sovintoa lisättäväksi lakiin ja iloitsee lakimuutoksesta, sillä se parantaa syrjintää kokeneiden oikeusturvaa. Sovintomahdollisuus on tärkeää riidan kummankin osapuolen kannalta. Menettely voi toimia hyvänä vaihtoehtona usein kalliille, pitkäkestoiselle ja tulokseltaan epävarmalle oikeudenkäynnille.

Sovittelumenettelyn käyttö on vapaaehtoista ja perustuu osapuolten suostumukseen. Sovinnossa voidaan sopia myös esimerkiksi rahallisesta korvauksesta. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnalta voidaan hakea sovinnon vahvistamista ja vahvistettu sovinto on täytäntöön pantavissa kuten lainvoimainen tuomio.

Muutos yhtenäistää tasa-arvolain ja yhdenvertaisuuslain oikeussuojakeinoja, sillä sovintomenettely on jo yhdenvertaisuuslaissa. Sovinnon edistämistä ja vahvistamista koskevat tasa-arvolain säännökset tulevat voimaan 15.11.2016.

 

 

 

11.11.2016