Tasa-arvolain muutokset vahvistettiin

Tasavallan presidentti on vahvistanut tasa-arvolain muutokset 30.12.2014. Uudistetussa tasa-arvolaissa sukupuoleen perustuvan syrjinnän kiellot laajennettiin koskemaan sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvaa syrjintää. Laki velvoittaa viranomaisia, koulutuksen järjestäjiä ja työnantajia myös ennaltaehkäisemään tätä syrjintää.

Uudistetussa laissa oppilaitoksia koskevia tasa-arvon edistämissäännöksiä on täsmennetty ja laajennettu koskemaan peruskoulutusta antavia oppilaitoksia. Laissa täsmennettiin myös työpaikan tasa-arvosuunnitelmaa ja siihen liittyvää palkkakartoitusvelvollisuutta.

Syrjintäkieltoa selkeytettiin myös niin, että syrjintä on kielletty riippumatta siitä, perustuuko se syrjintää kohdannutta henkilöä itseään vai jotakuta toista koskevaan syyhyn (ns. läheissyrjintä) ja riippumatta siitä, perustuuko se tosiseikkaan tai oletukseen (ns. oletettu syrjintä). Läheissyrjinnällä tarkoitetaan henkilön asettamista eri asemaan esimerkiksi siksi, että hän on raskaana olevan naisen tai transsukupuolisen henkilön perheenjäsen tai ystävä. Olettamaan perustuvaa syrjintää taas olisi esimerkiksi se, että henkilöä ei valita työhön hänen oletetun sukupuolensa perusteella, vaikka käsitys olisikin virheellinen. Näin voisi käydä esimerkiksi silloin, kun henkilön sukupuoli ei käy ilmi hänen nimestään.

Tasa-arvolain muutokset ovat osa yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolakien kokonaisuudistusta. Lakiuudistuksen yhteydessä syrjintälautakunta ja tasa-arvolautakunta yhdistettiin. Uuden yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan toimiala kattaa kaikkien syrjintäperusteiden valvonnan. Lautakunta voi antaa kielto- ja velvoitepäätöksiä ja asettaa tehosteeksi uhkasakon. Tasa-arvolain perusteella lautakuntaan voi viedä jatkossakin työelämää koskevia asioita.

Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 8.8.1986/609
Laki miesten ja naisten välisestä tasa-arvosta annetun lain muuttamisesta L1329/2014
Laki yhdenvertaisuutta koskevan lainsäädännön voimaanpanosta k20141347.pdf (44.8 kt )

19.01.2015