Hyppää sisältöön

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslait muuttuvat vuoden 2015 alusta

Eduskunta hyväksyi 16.12. tasa-arvolain ja yhdenvertaisuuslain muuttamista koskevan lakipaketin. Lakiuudistus tulee voimaan vuoden 2015 alusta. Lakiuudistuksen yhteydessä tasa-arvovaltuutettu, yhdenvertaisuusvaltuutettu, lapsiasiavaltuutettu sekä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta siirtyvät oikeusministeriön hallinnonalalle.

Sukupuolten tasa-arvon edistämisestä ja sukupuoleen perustuvan syrjinnän kiellosta säädetään naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetussa laissa (tasa-arvolaki). Uudistetussa tasa-arvolaissa sukupuoleen perustuvan syrjinnän kiellot laajennetaan koskemaan sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvaa syrjintää. Laki velvoittaa viranomaisia, koulutuksen järjestäjiä ja työnantajia myös ennaltaehkäisemään tätä syrjintää. 

Uudistetussa laissa oppilaitoksia koskevia tasa-arvon edistämissäännöksiä täsmennetään ja ne laajennetaan koskemaan peruskoulutusta antavia oppilaitoksia. Laissa täsmennetään myös työpaikan tasa-arvosuunnitelmaa ja siihen liittyvää palkkakartoitusvelvollisuutta. 

Tasa-arvovaltuutettu valvoo sukupuolten tasa-arvon edistämistä ja tasa-arvolain syrjintäkieltojen noudattamista yhteiskunnassa kaikilla elämänalueilla. 

Lakiuudistuksen myötä vähemmistövaltuutetun virka korvataan yhdenvertaisuusvaltuutetun viralla. Yhdenvertaisuusvaltuutettu valvoo 1.1.2015 alkaen yhdenvertaisuuslain syrjinnän kieltoa mm. iän, etnisyyden, seksuaalisen suuntautumisen ja vammaisuuden osalta. Työelämän osalta yhdenvertaisuuslakiin perustuvaa syrjintää valvovat edelleen työsuojeluviranomaiset (aluehallintovirastot). Nykyiset syrjintälautakunta ja tasa-arvolautakunta yhdistetään yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnaksi. 
 

Tasa-arvovaltuutettu, yhdenvertaisuusvaltuutettu ja lapsiasiavaltuutettu oikeusministeriön hallinnonalalle

Lakiuudistusten yhteydessä tasa-arvovaltuutettu, lapsiasiavaltuutettu, uusi yhdenvertaisuusvaltuutettu sekä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta siirretään sosiaali- ja terveysministeriöstä ja sisäministeriöstä oikeusministeriön hallinnonalalle vuoden 2015 alusta alkaen.

Hallinnollinen uudistus tulee aiheuttamaan joitakin muutoksia tasa-arvovaltuutetun työssä vuoden 2015 aikana. Pyydämme kärsivällisyyttä!

Lisätietoja: Hallituksen esitys eduskunnalle yhdenvertaisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 19/2014 vp); päätökset: hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot 

 Laki miesten ja naisten välisestä tasa-arvosta annetun lain muuttamisesta L1329/2014

17.12.2014