Hyppää sisältöön

Syrjintäepäily toimeentulotuen maksamisessa (TAS 302/2016, annettu 12.01.2017)

Tasa-arvovaltuutetulle tulleessa yhteydenotossa kerrottiin, että kun avio- tai avoliitossa oleva henkilö ottaa yhteyttä X:n kaupungin toimeentulotukitoimistoon, aika varataan miehen nimellä, vaikka soittaja on nainen. Myös päätös toimeentulotuen myöntämisestä tehdään aina miehen nimellä. Yhteydenoton vuoksi tasa-arvovaltuutettu otti asian omana aloitteenaan selvitettäväkseen.

Tasa-arvolain 4 §:n mukaan viranomaisten tulee kaikessa toiminnassaan edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti sekä luoda ja vakiinnuttaa sellaiset hallinto- ja toimintatavat, joilla varmistetaan naisten ja miesten tasa-arvon edistäminen asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa. Erityisesti tulee muuttaa niitä olosuhteita, jotka estävät tasa-arvon toteutumista. Samassa säännöksessä todetaan myös, että naisten ja miesten välisen tasa-arvon edistäminen tulee ottaa huomioon edellä tarkoitetulla tavalla palvelujen saatavuudessa ja tarjonnassa.

Tasa-arvolain yleinen syrjinnän kielto koskee kaikkea yhteiskunnallista toimintaa ja kaikkia elämänalueita, joita tasa-arvolaissa ei ole nimenomaisesti jätetty lain soveltamisalan ulkopuolelle. Se koskee mm. viranomaisten menettelyjä sosiaalietuuksia koskevassa päätöksenteossa.

Saadun selvityksen mukaan ajanvaraus avio- ja avopuolisoiden osalta voidaan tehdä ajanvarausohjelmaan joko naisen tai miehen nimellä. Selvityksen mukaan myös päätös voidaan tehdä joko naisen tai miehen nimellä, mutta koska ohjelma ei osaa yhdistää eri henkilöiden nimillä tehtyjä laskelmia, päätökset tulisi tehdä aina samalla nimellä. Selvyyden vuoksi päätökset on päätetty kirjata aina miehen nimellä.

Päätös voidaan lähettää kumman tahansa puolison nimellä ja se pääsääntöisesti annetaan ja lähetetään sen henkilön nimissä, joka on hakemuksen tehnyt tai asioinut toimistolla. Toimeentulotuki maksetaan sille tilille, jonka asiakas on sosiaalityöntekijälle ilmoittanut eli kummalle tahansa puolisolle tai heidän niin halutessaan myös kolmannelle taholle.

Tasa-arvovaltuutettu on käsitellyt kuntien toimeentulotukiasioissa noudattamaa menettelyä aikaisemmissa lausunnoissaan (mm. TAS 275/06). Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin on myös antanut toimeentulotukipäätöksiä koskevan ratkaisun vuonna 2011 (Dnro 557/4/11). Apulaisoikeusasiamiehen ratkaisussa muun muassa todetaan, että toimeentulotukipäätöksiin, kuten muihinkin sosiaalihuollon yksilöpäätöksiin tulee merkitä hakijaksi se henkilö, joka tosiasiassa on hakenut palvelua tai toimeentulotukea. Se seikka, että toimeentulotuki määrätään perheenjäsenten tulojen, menojen ja varojen perusteella, ei oikeuta viranomaista tekemään päätöstä valitsemansa perheen päähenkilön nimellä silloin, kun hakijana on joku muu perheenjäsen. Apulaisoikeusasiamies totesi, että käytäntö, jossa päämiesasema riippuu tosiasiassa hakijan sukupuolesta, on tasa-arvolain vastainen.

Perustuslain 21 §:n mukaan hyvän hallinnon periaatteeseen sisältyy mm. jokaiselle taattu oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja oikeus saada asiassaan perusteltu päätös. Hallintolain 54 §:n mukaan viranomaisen on annettava tekemänsä päätös viipymättä tiedoksi asianosaiselle sekä muulle sellaiselle tiedossa olevalle, jolla on oikeus hakea päätökseen oikaisua tai muutosta valittamalla. Sosiaalihuoltolain mukaan toimeentulotukiasiassa annettuun päätökseen tyytymätön saa vaatia oikaisua kunnalliselta sosiaalihuollosta vastaavalta toimielimeltä siten kuin hallintolaissa säädetään. Päätökseen on liitettävä ohjeet sen saattamiseksi kyseisen toimielimen käsiteltäväksi. Muutosta toimielimen päätökseen voi sosiaalihuoltolain mukaan hakea valittamalla hallinto-oikeudelta.

Perustuslain 10 §:n mukaan kirjeen, puhelun ja muun luottamuksellisen viestin salaisuus on loukkaamaton. Toiselle osoitetun kirjeen tai muun suljetun viestin oikeudeton avaaminen on kielletty rikoslaissa (38 luku 3 §). Ellei toimeentulotukipäätöstä lähetetä hakemuksen tehneen henkilön nimellä, tällä ei ole oikeutta avata toisen henkilön nimellä postitettua päätöskirjettä. Vaikka muutoksenhaussa hakemuksen tehneitä naisia pidetään asianosaisina, tukipäätöksen lähettämisestä miehen nimellä seuraa, että naiset menettävät perustuslaissa, hallintolaissa ja sosiaalihuoltolaissa turvatut oikeutensa saada asianosaisena tieto päätöksestä. Kyseinen menettely heikentää naisten tosiasiallisia mahdollisuuksia muutoksenhakuun ja asettaa siten naiset epäedullisempaan asemaan miehiin verrattuna. Tällainen menettely on ristiriidassa tasa-arvolain 7 §:n syrjintäkiellon kanssa.

Sosiaali- ja terveysministeriön on antanut jo vuonna 1991 kirjeen no 282/02/91, jossa on todettu muun muassa seuraavaa: ”Ministeriön tietoon on myös tullut, että eräissä kunnissa on toimeentulotukea koskeva päätös saatettu toimittaa avio-/avomiehelle, vaikka hakijana on ollut avio-/avovaimo. Ministeriö toteaa, että tällainen menettely ei ole asianmukaista, vaan päätökset tulee aina antaa hakijalle, ellei erityisistä syistä muuta johdu. Tällainen syy voisi olla mm. asiamiehen käyttö, hakijan vajaavaltaisuus tai muu vastaava syy.”

Myös sillä kenelle toimeentulotuki maksetaan, on suuri käytännön merkitys, koska henkilö ei voi käyttää toisen pankkitiliä, jollei näin ole erikseen sovittu. Sukupuolten tasa-arvoinen kohtelu edellyttää, että maksukäytäntö on sukupuolineutraali sillä tavalla, että naisia ja miehiä kohdellaan samoin kriteerein. Näin ollen toimeentulotuki tulee maksaa aina sille puolisolle, joka on tukea hakenut, ellei tukihakemuksessa ole ilmoitettu toisen puolison tilinumeroa.

Esitetyn selvityksen mukaan Pro Consona –asiakastietojärjestelmä ei osaa yhdistää eri henkiöiden nimillä tehtyjä laskelmia, jonka vuoksi ne on tehtävä aina samalla nimellä. Sen vuoksi avio- tai avopareja koskeva päätökset on päätetty kirjata miehen nimellä. Tämä tietojärjestelmän sisäinen ominaisuus ei tasa-arvovaltuutetun asiasta saaman käsityksen mukaan vaikuta siihen, kuka merkitään tuen hakijaksi, kuka merkitään päätöksen saajaksi, kenelle päätös lähetetään tai kenen tilille tuki maksetaan. Tasa-arvovaltuutettu totesi kuitenkin, että päätösten kirjaaminen miehen nimellä vahvistaa epätasa-arvoisia roolimalleja ja sen vuoksi päätösten kirjaaminen esimerkiksi sen henkilön nimellä, joka tukea ensimmäisen kerran hakee, oli se sitten nainen tai mies, tai kyseessä olevaa perhettä kuvaavalla nimellä tai numerolla, tekisi menettelystä kaikin osin sukupuolineutraalin.

Tasa-arvovaltuutettu kehotti X:n kuntaa muuttamaan toimeentulotukiasioissa noudattamaansa menettelyä siten, että päätös annetaan ja lähetetään aina hakijan nimellä ja tuki maksetaan hänen tililleen, jollei päätöksessä mainita erikseen, mille tilille rahat maksetaan. Valtuutettu kehotti kuntaa myös ilmoittamaan, kun käytäntö vastaa johdonmukaisesti ja kaikilta osin tässä lausunnossa lain mukaiseksi katsottuja menettelyjä.

 

08.02.2017