Hyppää sisältöön

Syrjintäepäily: paluu samoihin tehtäviin perhevapaan jälkeen (TAS 509/2018, annettu 7.5.2019)

Nainen A pyysi tasa-arvovaltuutettua selvittämään, oliko häntä syrjitty tasa-arvolaissa kielletyllä tavalla, kun hän ei ole perhevapaalta palattuaan saanut palata samoihin työtehtäviin kuin ennen perhevapaita.

A oli työskennellyt työnantajan palveluksessa vuodesta 2008 lähtien. A:n yhteydenoton mukaan hänet ylennettiin vuoden 2017 alusta esimiestehtäviin, koska toimea aiemmin hoitanut henkilö lopetti tehtävässä. A jäi tästä tehtävästä äitiysvapaalle syksyllä 2017 ja hänelle palkattiin sijainen. Kun A oli palaamassa perhevapaalta töihin syksyllä 2018, oli sijainen vakinaistettu ja tälle oli annettu myös A:n tehtävät. A:n mukaan työnantaja oli tarjonnut hänelle työtehtäviä, jotka olivat vähemmän vaativampia tehtäviä kuin mitä hän oli hoitanut ennen perhevapaalle jäämistään.

Asian arviointi

Tasa-arvovaltuutettu totesi, että asiassa on riidatonta se, että A ei ole saanut palata perhevapaansa jälkeen niihin esimiestehtäviin, joita hän oli hoitanut ennen perhevapaata. Tasa-arvovaltuutettu totesi, että tapauksessa oli ensisijaisesti kyse työsopimuslain 4 luvun 9 §:n tulkinnasta, joka koskee perhevapaalla olevan työntekijän oikeutta palata aikaisempaan työhönsä. Arvioinnissa oli kyse siitä, oliko työnantajalla ollut hyväksyttävä syy sille, että A ei ole saanut perhevapaansa jälkeen palata perhevapaata edeltäneisiin työtehtäviin.

Tasa-arvovaltuutetun toimivalta rajoittuu tasa-arvolain noudattamisen valvontaan, joten valtuutettu ei voi ottaa kantaa muiden lakien, kuten työsopimuslain, noudattamisen valvontaan. Yllä mainitun työsopimuslain säännöksen huomioon ottaminen oli kuitenkin välttämätöntä sen arvioimiseksi, oliko A:ta syrjitty tasa-arvolaissa kielletyllä tavalla vanhempainvapaansa vuoksi.

Tasa-arvolain mukaan työntekijällä on oikeus palata perhevapaan päätyttyä entiseen tai vastaavaan työhön. A:n kohdalla työsopimuslain tarkoittama aikaisempi työ oli se esimiestehtävä, jota hän oli hoitanut juuri ennen perhevapaalle jäämistään.

Sen vuoksi, että A ei ole saanut palata näihin tehtäviin, tapauksessa syntyi syrjintäolettama. Syrjintäolettaman kumoamiseksi työnantajan tulee osoittaa, että perhevapaita edeltäneisiin työtehtäviin palaaminen ei ollut hyväksyttävästä syystä ollut mahdollista ja että työntekijälle oli tarjottu työtä, joka mahdollisimman pitkälti vastasi hänen aikaisempia työtehtäviä tai, mikäli se ei ollut mahdollista, muita hänen työsopimuksensa mukaisia tehtäviä.

Hyväksyttävä syy voi olla esimerkiksi se, että työtehtäviä ei töiden uudelleen järjestelyn tuloksena ole sellaisenaan olemassa. Tasa-arvolaki ei myöskään estä työnantajaa järjestelemästä toimintaansa tarkoituksenmukaiseksi katsomallaan tavalla, kunhan toimintaa ei järjestellä uudelleen syrjivällä perusteella. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, ettei työnantaja voi kiertää paluusuojaa sillä, että hän luo uuden eri nimikkeellä olevan työtehtävän, mikäli työtehtävät ovat oleellisesti samat kuin perhevapaalla olleen työntekijän työtehtävät.

Työnantajan mukaan A:n ennen perhevapaata hoitama esimiestehtävä oli vain väliaikainen tulevan organisaatiouudistuksen vuoksi ja se päättyi A:n perhevapaan aikana toteutuneen organisaatiomuutoksen myötä. Työnantajan mukaan A oli ollut tietoinen toimen väliaikaisuudesta. Lisäksi työnantaja totesi, että uusi johtotehtävä, johon sijainen vakinaistettiin, oli uusi korkeamman vaativuustason tehtävä.

A:n mukaan hän oletti äitiysvapaalle jäädessään palaavansa samoihin esimiestehtäviin. Lisäksi A:n mukaan työtehtävien väliaikaisuudesta ei ollut sovittu. Tehtävät olivat perhevapaan loppuessa edelleen olemassa, mutta ne oli siirretty lähes kokonaisuudessaan sijaiselle.

Tasa-arvovaltuutettu katsoo, että tehtävien väliaikaisuus voi olla hyväksyttävä syy sille, että perhevapaalta palaavalle ei tarjota hänellä ennen perhevapaata olleita tehtäviä. Tässä tapauksessa työnantajan olisi syrjintäolettaman kumoamiseksi näytettävä, että A:n ennen perhevapaata hoitama toimi oli tosiasiallisesti sovittu väliaikaiseksi.

Mikäli työnantaja ei pysty näyttämään toteen sitä, että työtehtävät ovat olleet väliaikaisia, tulee tapauksessa seuraavaksi tarkastella sitä, olivatko A:n aiemmin hoitamat tehtävät olleet perhevapaalta paluun hetkellä edelleen olemassa ja sitä, missä määrin A:n ennen perhevapaata hoitama esimiestehtävä ja uusi johtajan työtehtävä vastasivat sisällöllisesti toisiaan. Kumotakseen syrjintäolettaman tältä osin olisi työnantajan kyettävä osoittamaan, että A:n hoitamat esimiestehtävät ja uusi johtajan työtehtävä olivat olennaisilta osiltaan erilaiset.

Tasa-arvovaltuutettu ei voinut kirjallisessa lausuntomenettelyssä ottaa kantaa näyttökysymyksiin, jotka koskevat toimen väliaikaisuuden arviointia sekä sitä, olivatko A:n aiemmin hoitamat tehtävät edelleen olemassa perhevapaalta paluun hetkellä. Tasa-arvolain ja työsopimuslain tulkinta, näytön arviointi sekä syrjintäasian lopullinen ratkaiseminen tapahtuu viime kädessä käräjäoikeudessa työnantajaa vastaan mahdollisesti nostettavan hyvityskanteen käsittelyn yhteydessä, jossa voidaan myös esittää näyttöä osapuolten kirjallisten kertomusten perusteella ristiriitaisiksi jäävistä seikoista.

28.05.2019